07. Sadržaj 07/2018

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - PREDRAG MILANOVIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE SVILAJNAC

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

OSVRT NA PRAVILNIK O SADRŽINI, ROKOVIMA I POSTUPKU INVESTICIONE DOKUMENTACIJE ZA KAPITALNE PROJEKTE

Nada Đorđević

PREDLOŽENE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Dobrila Knežević

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANjINA

Dr Vesna Stojanović

POSTUPAK I NAČIN POVRAĆAJA VIŠE UPLAĆENIH DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE I PRESTANAK OBAVEZE PLAĆANjA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE U TEKUĆOJ GODINI

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR – JUN 2018. GODINE

Slavica Medić

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PERIOD JANUAR - JUN 2018. GODINE

Hristivoje Kostić

OTPLATA NAMENSKIH KREDITA PO UGOVORU SA VALUTNOM KLAUZULOM

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

METODOLOGIJA DODELE PONDERA I ELEMENTI KRITERIJUMA KAO RAZLOG OSPORAVANjA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Borisav Knežević

OCENA OECD-A O SPROVOĐENjU REFORME SISTEMA JAVNIH NABAVKI U SRBIJI - PRAVNI LEKOVI, KAPACITET NARUČILACA, OSNOVNA NAČELA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

OPOREZIVANjE TROŠKOVA I DRUGIH RASHODA KOJI SE ISPLAĆUJU LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

Sekula Novaković

NAJVAŽNIJE IZMENE I DOPUNE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE

Biljana Baucal - Rajić

OBRAČUNAVANjE I PLAĆANjE POREZA I DOPRINOSA NA PRIMANjA PO OSNOVU UGOVORA O DELU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

STANDARD 11 PCAOB - ELEMENTI PLANIRANjA I SPROVOĐENjA REVIZIJE I VEZA SA STANDARDOM 14

Slobodanka Kelečević

JAVNA NABAVKA ARHITEKTONSKIH USLUGA

Jasminka Nedić - Stanišić

ISPUNjENOST USLOVA ZA RAD SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VRŠENjE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Vesna Jovičić

UPRAVLjANjE RIZIKOM - KLjUČ SIGURNOG USPEHA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA SPORNE SITUACIJE NASTALE U PRIMENI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

VOĐENjE EVIDENCIJE O PDV I PREGLED OBRAČUNA PDV

Jelena Marinković

POREZ NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

ODLAGANjE PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA PO OSNOVU IZVORNIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA ZAKONOM O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Biljana Mirić - Bogdanović

PORESKI TRETMAN ODREĐENIH PRIHODA NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJE OBAVLjAJU POVERENE POSLOVE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (209. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA JUL 2018. GODINE