06. Sadržaj 06/2019

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - PERA MILANKOV, PREDSEDNIK OPŠTINE NOVA CRNjA

I AKTUELNOSTI

Milesa Marjanović, Miroslav Bunčić

TRANSPARENTNOST BUDžETA I GRAĐANSKI BUDžET

Alžbeta Marko

POSLOVI IZ NADLEŽNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE - PRUŽANjE DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE ILI SOCIJALNE PODRŠKE DETETU, ODNOSNO UČENIKU

Tatjana Milivojević

NEDOUMICE U PRIMENI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Nada Đorđević

NADZOR NAD RADOM I AKTIMA KOJE DONOSE ORGANI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Milanka Marković

OBJEKTI INFRASTRUKTURE NA JAVNIM POVRŠINAMA

Dobrila Knežević

NACIONALNI PROGRAM ZA SUZBIJANjE SIVE EKONOMIJE ZA PERIOD 2019. - 2020. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Aleksandar Ranković

KOREKCIJA POGREŠNO OBRAČUNATE I ISPLAĆENE PLATE

Slavica Medić

IZMIRIVANjE OBAVEZA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA PUTEM ASIGNACIJE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

POSEBNE TEHNIKE I INSTRUMENTI NABAVLjANjA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Borisav Knežević

SUPSIDIJARNA PRIMENA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU KOD ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević-Gajić

KORIŠĆENjE GODIŠNjEG ODMORA U 2019. GODINI U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

Sekula Novaković

DODATNO OBRAZOVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Biljana Baucal - Rajić

OTPREMNINA PRI ODLASKU U PENZIJU

Nada Đorđević - Gajić

OBAVEŠTENjE O OBAVEZI PLAĆANjA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE NA ZARADU PENZIONERA

PORESKI TRETMAN SOLIDARNE POMOĆI

Dr Vesna Stojanović

PRAVO NA RAD I ZAPOSLENjE POSLE OSTVARIVANjA PRAVA NA PENZIJU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

STANDARD 2305 PCAOB - MATERIJALNI ANALITIČKI POSTUPCI

Slobodanka Kelečević

DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U SVOJINI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Vesna Jovičić

NOVINE O STRUČNOM USAVRŠAVANjU OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

IZDAVANjE PORESKIH UVERENjA O IZMIRENIM PORESKOM OBAVEZAMA U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Jelena Marinković

POREZI NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

Dušica Stojanović

PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI PDV KROZ DATA SLUŽBENA MIŠLjENjA

ODLAGANjE PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA PO OSNOVU IZVORNIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA ZAKONOM O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

NASTANAK OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZA ZGRADE U IZGRADNjI, NA KOJIMA SU IZVEDENI GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI SA KONSTRUKTIVNIM SKLOPOM

Biljana Mirić - Bogdanović

SASTAVLjANjE PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2018. GODINU

VII ZAKONI I PRAVILNICI

UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA PODRŠKE PODIZANjU INOVACIONIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENjA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDžETSKI SISTEM

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (220. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA JUN 2019. GODINE