05. Sadržaj 05/2018

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - MARKO LAZIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE MALI IĐOŠ

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

OSVRT NA NOVU UREDBU O SREDSTVIMA ZA PODSTICANjE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENjA

Dobrila Knežević

STRATEGIJA PODSTICANjA RAĐANjA

Nataša Zavođa

PREDSTOJEĆE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM AGENCIJAMA

Dr Vesna Stojanović

POVEZIVANjE STAŽA OSIGURANjA ZAPOSLENIMA I BIVŠIM ZAPOSLENIMA IZ ODREĐENIH PRAVNIH SUBJEKATA SREDSTVIMA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

POSTUPAK BUDžETSKOG KORISNIKA KAO ISPORUČIOCA SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADA

Hristivoje Kostić

POSTUPAK KNjIŽENjA PRENETOG SUFICITA IZ RANIJIH GODINA I KORIŠĆENOG U TEKUĆOJ GODINI - PRIKAZ RUČNOG KNjIŽENjA

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 31.03.2018. ZA OTKUPLjENE STANOVE U DRUŠTVENOJ I DRŽAVNOJ IMOVINI I ODOBRENE STAMBENE ZAJMOVE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

NEGATIVNE REFERENCE KAO MOGUĆNOST ODBIJANjA PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Borisav Knežević

NEPRAVILNOSTI U POSTUPANjU NARUČILACA PRILIKOM SPROVOĐENjA POSTUPKA JAVNE NABAVKE U KONTEKSTU PRAKSE REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - NEUOBIČAJENO NISKA CENA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

PRAVO ZAPOSLENOG NA NAKNADU ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNjI ODMOR I PORESKI TRETMAN TOG PRIMANjA

Sekula Novaković

STRUČNO USAVRŠAVANjE I OSPOSOBLjAVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Biljana Baucal - Rajić

ODOBRAVANjE ZAJMA ZAPOSLENIMA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

POSEBNE TEME U VEZI INTEGRACIJE REVIZIJE DATE U DODATKU B STANDARDA 2201 PCAOB

Slobodanka Kelečević

PREUZIMANjE OBAVEZA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA SUPROTNO ZAKONU ILI DRUGOM PROPISU

Vesna Jovičić

UPRAVLjAČKA ODGOVORNOST OSNOVA SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA I KONTROLE

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

USVOJENE IZMENE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Jelena Marinković

NASTANAK, ODNOSNO PRESTANAK PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

PRINUDNA NAPLATA IZVORNIH JAVNIH PRIHODA IZ NEPOKRETNOSTI

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić-Bogdanović

SASTAVLjANjE PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2017. GODINU

VII ZAKONI I PRAVILNICI

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE - prečišćen tekst -

UREDBA O SREDSTVIMA ZA PODSTICANjE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENjA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (207. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA MAJ 2018. GODINE