05. Sadržaj 05/2019

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - IGNjAT RAKITIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE RAŠKA

I AKTUELNOSTI

Milesa Marjanović, Miroslav Bunčić

PROGRAMSKI BUDžET - PRAĆENjE I IZVEŠTAVANjE O UČINKU PROGRAMA

Alžbeta Marko

OSVRT NA UREDBU O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANjE PRIRODE RASHODA I USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLjANjA SAGLASNOSTI ZA ZAKLjUČIVANjE ODREĐENIH UGOVORA KOJI, ZBOG PRIRODE RASHODA, ZAHTEVAJU PLAĆANjE U VIŠE GODINA

Milanka Marković

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNE POVRŠINE

Tatjana Milivojević

STAVOVI U POSTUPANjU LOKALNE SAMOUPRAVE PRILIKOM IZVRŠAVANjA PROPISANIH NADLEŽNOSTI

Dobrila Knežević

PROGRAM ZA OSNAŽIVANjE ŽENA U OBLASTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA ZA PERIOD 2019. - 2020. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Aleksandar Ranković

PRIPREMA NALOGA ZA KNjIŽENjE IZ APLIKACIJE „OBRAČUN ZARADA I NAKNADA“ U APLIKACIJU „FINANSIJSKO“ PROGRAMA TREZOR - SAVETNIK

Slavica Medić

EVIDENTIRANjE DATIH I PRIMLjENIH AVANSA KOD KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 31.03.2019. ZA OTKUPLjENE STANOVE U JAVNOJ SVOJINI I ODOBRENE STAMBENE ZAJMOVE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

OČEKIVANE NOVINE I IZMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI (III deo)

Borisav Knežević

JAVNE NABAVKE U KOMUNALNIM DELATNOSTIMA U KONTEKSTU ZAKONODAVSTVA EVROPSKE UNIJE

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU

Sekula Novaković

STRUČNO USAVRŠAVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PUTEM STAŽIRANjA

Biljana Baucal - Rajić

NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANjA U ZEMLjI

Nataša Zavođa

IZMENjENI USLOVI ZA POSTAVLjENjE VRŠILACA DUŽNOSTI U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

ODGOVOR NA RIZIKE - STANDARD 2301 PCAOB (ZAVRŠNI DEO)

Slobodanka Kelečević

ZAKLjUČIVANjE AUTORSKIH UGOVORA I UGOVORA O DELU KOD KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA

Vesna Jovičić

PREPORUKE INTERNE REVIZIJE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA PRIMENU PROPISA KOJI UREĐUJU PORESKI POSTUPAK

Jelena Marinković

POREZ NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

Dušica Stojanović

MIŠLjENjA O PRIMENI PROPISA IZ OBLASTI PDV

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNjIGE - SAMOOPOREZIVANjE

Biljana Mirić - Bogdanović

UTVRĐIVANjE OSNOVICE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2018. GODINU ZA OBVEZNIKE KOJI SU OSNOVANI RADI STICANjA DOBITI

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANjU OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (219. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA MAJ 2019. GODINE