04. Sadržaj 04/2018

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Jasmina Palurović, gradonačelnica Kruševca

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

UTVRĐIVANjE PRAVA NA DEČJI DODATAK KAO POVEREN POSAO LOKALNE SAMOUPRAVE

Tatjana Milivojević

ODGOVORI NA POJEDINA PITANjA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Nada Đorđević

PODNOŠENjE IZVEŠTAJA FUNKCIONERA O IMOVINI I PRIHODIMA AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Dobrila Knežević

NACIONALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLjAVANjA ZA 2018. GODINU

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

EVIDENTIRANjE DATIH I PRIMLjENIH MENICA KOD KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR – MART 2018. GODINE

Slavica Medić

PRIMERI KNjIŽENjA U 2018. GODINI NA OSNOVU PRENETIH BILANSNIH POZICIJA IZ 2017. GODINE

Hristivoje Kostić

KNjIŽENjE OBRAČUNA I ISPLATE NAKNADA PO OSNOVU BOLOVANjA PREKO 30 DANA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

STVARNA SADRŽINA PONUDE - OCENA PONUDE KAO PRIHVATLjIVE ILI NEPRIHVATLjIVE

Borisav Knežević

OCENA OECD-A O SPROVOĐENjU REFORME SISTEMA JAVNIH NABAVKI U SRBIJI - ZAKONSKI OKVIR, INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI KAPACITETI I PREPORUKE ZA UNAPREĐENjE

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević-Gajić

VASKRŠNjI I PRVOMAJSKI PRAZNICI

Nada Đorđević-Gajić

POPUNjAVANjE I PODNOŠENjE OBRAZACA M-4, ODNOSNO M-4K ZA 2017. GODINU

Sekula Novaković

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Sekula Novaković

IZVRŠENE SU ZNAČAJNE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI

Vesna Stojanović

UTVRĐIVANjE POČETKA I PRESTANKA STAŽA OSIGURANjA ZA NEPRIJAVLjENE OSIGURANIKE U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

OGRANIČENjA U RADU INTERNE KONTROLE - NASTAVAK STANDARDA 2201 PCAOB

Slobodanka Kelečević

NEPRAVILNOSTI UTVRĐENE KONTROLOM ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE

Vesna Jovičić

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O OBAVLjENIM REVIZIJAMA I AKTIVNOSTIMA INTERNE REVIZIJE

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

OBAVEZNOST MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA I POSTUPAK ZA DOBIJANjE MIŠLjENjA

Dušica Stojanović

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLjANjA OBAVEŠTENjA O OPREDELjENjU ZA OBRAČUNAVANjE PDV ZA PROMET INVESTICIONOG ZLATA, SADRŽINI RAČUNA ZA PROMET INVESTICIONOG ZLATA I SADRŽINI EVIDENCIJE O TOM PROMETU

Jelena Marinković

NABAVNA VREDNOST NEPOKRETNOSTI KAO OSNOVICA POREZA NA IMOVINU

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNjIGE - SAMOOPOREZIVANjE

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Baucal-Rajić

GODIŠNjI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2017. GODINU

Biljana Mirić-Bogdanović

UTVRĐIVANjE OSNOVICE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2017. GODINU ZA OBVEZNIKE KOJI SU OSNOVANI RADI STICANjA DOBITI

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O JAVNOJ SVOJINI- prečišćen tekst -

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDžETSKI SISTEM

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENjA I IZGLEDU EVIDENCIJE DEPONIJA I SMETLIŠTA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (206. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA APRIL 2018. GODINE