04. Sadržaj 04/2019

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - ĐURO ŽIGA, PREDSEDNIK OPŠTINE TEMERIN

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

PRIJAVLjIVANjE IMOVINE, OBAVEZA PRIJAVE SUKOBA INTERESA I OSTALE OBAVEZE FUNKCIONERA
PREMA ZAKONU O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMANjE
POKLONA FUNKCIONERA

Milanka Marković

ČESTO POSTAVLjANA PITANjA U VEZI SA ZAKONOM O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Dobrila Knežević

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2018. - 2020. GODINE

Dr Vesna Stojanović

POČETAK PRIMENE SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUSKE FEDERACIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI (I deo)

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Aleksandar Ranković

PRIPREMA I SASTAVLjANjE PERIODIČNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA U PROGRAMU „TREZOR“

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA
ZA PERIOD JANUAR - MART 2019. GODINE

Slavica Medić

PRIMERI KNjIŽENjA PRENETIH BILANSNIH POZICIJA IZ 2018. GODINE U 2019. GODINI

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 31.12.2018. ZA OTKUPLjENE STANOVE U JAVNOJ SVOJINI

Ivana Bošković

UTVRĐIVANjE ZAKUPNINE ZA STANOVE U JAVNOJ SVOJINI I SVOJINI GRAĐANA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

OČEKIVANE NOVINE I IZMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI (II deo)

Borisav Knežević

TRANSPARENTNOST JAVNIH NABAVKI I PRISTUP INFORMACIJAMA O JAVNIM NABAVKAMA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

UKIDANjE OBAVEZE PODNOŠENjA OBRASCA M-4 ZA 2018. GODINU I NAREDNE GODINE U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU

Nada Đorđević-Gajić

VASKRŠNjI I PRVOMAJSKI PRAZNICI

Sekula Novaković

VRSTE I PRAVNA PRIRODA PREMEŠTAJA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

Biljana Baucal - Rajić

GODIŠNjI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2018. GODINU

Jasminka Nedić - Stanišić

POLOŽAJ FUNKCIONERA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Nataša Zavođa

POLOŽAJ DIREKTORA USTANOVE U SKLADU SA USVOJENIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

ODGOVOR NA RIZIKE - STANDARD 2301 PCAOB

Slobodanka Kelečević

NEPRAVILNOSTI U PRIMENI ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRIVANjA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

Vesna Jovičić

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA I KONTROLE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA PRIMENU PROPISA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Jelena Marinković

NASTANAK OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU

Dušica Stojanović

REFUNDACIJA PDV KUPCU PRVOG STANA

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNjIGE

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić - Bogdanović

UTVRĐIVANjE PORESKE OSNOVICE ZA 2018. GODINU ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANjA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDžETIMA LOKALNE VLASTI U 2019. GODINI

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENjA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDžETSKI SISTEM

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (218. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA APRIL 2019. GODINE