09. Sadržaj 09/2017

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - INTERVJU Zoran Lazović, predsednik opštine Ivanjica

I AKTUELNOSTI

Tatjana Milivojević

ODGOVORI NA DILEME KOJE SU NASTALE U PRIMENI PROPISA KOJIMA SU UTVRĐENE NADLEŽNOSTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Alžbeta Marko

OSVRT NA NOVU UREDBU O SADRŽINI, NAČINU PRIPREME I OCENE, KAO I PRAĆENjU SPROVOĐENjA I IZVEŠTAVANjU O REALIZACIJI KAPITALNIH PROJEKATA

Nada Đorđević

KRATAK OSVRT NA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O MINISTARSTVIMA

Dobrila Knežević

POVEĆANjE EFIKASNOSTI PRUŽANjA JAVNIH USLUGA U PROGRAMU NOVE VLADE

Biljana Mirić-Bogdanović

USLOVI I STANDARDI ZA PRUŽANjE USLUGE LIČNI PRATILAC DETETA

NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE 

KOD DKP I NOVI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDžETSKOG RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENIM
POLITIKAMA INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA (OGLEDNI PRIMER)

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 30.06.2017. ZA OTKUPLjENE STANOVE I ODOBRENE STAMBENE ZAJMOVE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

ČESTE NEDOUMICE I NEPRAVILNOSTI U VEZI SA PRIMENOM ZJN (PRAKSA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVKE)

Borisav Knežević

EKONOMSKI NAJPOVOLjNIJA PONUDA (ENP) KAO KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević-Gajić

PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA LICU KOJE RADI PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA PREMA NOVOM MIŠLjENjU MINISTARSTVA FINANSIJA

Biljana Baucal-Rajić

NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANjE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

Sekula Novaković

USLOVI I POSTUPAK IZBORA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

DIREKTOR – ODGOVORNOST, OVLAŠĆENjA, VRSTE RADNOG ODNOSA I DRUGA PRAVA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM SLUŽBAMA

Dr Vesna Stojanović

KORIŠĆENjE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

INTERNA KONTROLA I RAZUMEVANjE ANALITIČKIH POSTUPAKA - NASTAVAK STANDARDA 12 PCAOB

Slobodanka Kelečević

PRIHODI OD SREDSTAVA DOZNAČENIH ŠKOLI IZ BUDžETA OPŠTINE

Vesna Jovičić

PISANjE PROCEDURA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

SEKUNDARNA PORESKA OBAVEZA PREMA ZAKONU O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA - AKTUELNA PITANjA I ODGOVORI

Jelena Marinković

KNjIGOVODSTVENA VREDNOST NEPOKRETNOSTI KOJA ČINI OSNOVICU POREZA NA IMOVINU

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić-Bogdanović

AKTUELNOSTI U VEZI OPOREZIVANjA DOBITI PRAVNIH LICA

STEČAJNI POSTUPAK

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU - Prečišćen tekst -

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (CXCIX DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA SEPTEMBAR 2017. GODINE