08. Sadržaj 08/2017

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - INTERVJU RADOLJUB VIDIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE KURŠUMLIJA

I AKTUELNOSTI

Tatjana Milivojević

1. SEPTEMBAR 2017. GODINE – KRAJNjI ROK ZA DOSTAVLjANjE PRVOG POLUGODIŠNjEG IZVEŠTAJA O UČINKU PROGRAMA

Dragica Rajović

UREDBA O PRIBAVLjANjU I USTUPANjU PODATAKA O ČINjENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA

Alžbeta Marko

PRUŽANjE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I NAMENSKA SREDSTVA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU SA PRIMEROM ODLUKE O PRAVIMA I USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Milesa Marjanović

PROGRAMSKI BUDžET – PRAĆENjE I IZVEŠTAVANjE O UČINKU PROGRAMA

Nada Đorđević

PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANjU NASILjA U PORODICI

Dobrila Knežević

EKONOMSKI PROGRAM NOVE VLADE

NEDOUMICE U VEZI PLAĆANjA REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

EVIDENTIRANjE DATIH I PRIMLjENIH AVANSA KOD KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA

Slavica Medić, Hristivoje Kostić

EVIDENTIRANjE NABAVKE ROBE ZA DALjU PRODAJU (SUVENIRA) KOD TURISTIČKIH ORGANIZACIJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

UČEŠĆE MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI (III deo)

Borisav Knežević

PRAKSA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U KONTEKSTU UNAPREĐENjA SISTEMA JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević-Gajić

PORESKI TRETMAN PRIMANjA ZAPOSLENIH PO OSNOVU ČINjENjA I PRUŽANjA POGODNOSTI

Biljana Baucal-Rajić

NAKNADA ZARADE ZA VREME PREKIDA RADA DO KOJEG JE DOŠLO BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG

Sekula Novaković

PRAVNI REŽIM OCENjIVANjA I KRETANjA U SLUŽBI SLUŽBENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 Dr Vesna Stojanović

NAČIN ISPLATE PENZIJA I DRUGIH PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

MERE UČINKOVITOSTI - NASTAVAK STANDARDA 12 PCAOB

Slobodanka Kelečević

USLUGE NADZORA NAD IZVOĐENjEM GRAĐEVINSKIH RADOVA

Vesna Jovičić

REVIZORSKI DOSIJE

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA SPORNE SITUACIJE NASTALE U PRIMENI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

ODREĐIVANjE PORESKOG DUŽNIKA ZA PDV KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA - AKTUELNA PITANjA I ODGOVORI

Jelena Marinković

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA - PITANjA I ODGOVORI

Marijan Blešić

NADLEŽNOST ZA VOĐENjE DRUGOSTEPENOG PORESKOG POSTUPKA OD 1. JULA 2017. GODINE

KANCELARIJSKA KONTROLA POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNjIGE

Biljana Mirić-Bogdanović

OBAVEZA (NE) PODNOŠENjA PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

UREDBA O SADRŽINI, NAČINU PRIPREME I OCENE, KAO I PRAĆENjU SPROVOĐENjA I IZVEŠTAVANjU O REALIZACIJI KAPITALNIH PROJEKATA

UREDBA O PRIBAVLjANjU I USTUPANjU PODATAKA O ČINjENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (CXCVIII DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA AVGUST 2017. GODINE