07. Sadržaj 07/2017

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - INTERVJU ZORAN ĐOROVIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE KNIĆ

I AKTUELNOSTI

Dragica Rajović

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Alžbeta Marko

PROVERA POGODNOSTI VOZILA ZA TAKSI PREVOZ KAO OBAVEZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE A PREMA PRAVILNIKU KOJI DONOSI OPŠTINSKO, ODNOSNO GRADSKO VEĆE

Dobrila Knežević

STRATEGIJA RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2017. - 2020. GODINE

Biljana Mirić-Bogdanović

NEKA OD MIŠLjENjA KOMISIJE ZA PRAĆENjE I PRIMENU POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITI U REPUBLICI SRBIJI

Nataša Zavođa

KOLEKTIVNO OSIGURANjE ZAPOSLENIH

Sekula Novaković

JAVNO PREDUZEĆE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2017. GODINE

Slavica Medić

IZ­VE­ŠTAJ O IZ­VR­ŠE­NjU OD­LU­KE O BU­DžE­TU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PERIOD JANUAR - JUN 2017. GODINE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

UČEŠĆE MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI (II deo)

Borisav Knežević

DIREKTIVA 2014/23/EU O DODELI UGOVORA O KONCESIJAMA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević-Gajić

OPOREZIVANjE TROŠKOVA I DRUGIH RASHODA KOJI SE ISPLAĆUJU LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

Biljana Baucal-Rajić

NAKNADA IZGUBLjENE ZARADE I NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA

Dr Vesna Stojanović

PRAVO NA SAMOSTALNU UPLATU PENZIJSKOG STAŽA PO ZAKONU O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU

Jasminka Nedić-Stanišić

ODMORI I ODSUSTVA TUMAČENI KROZ ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE, OPŠTE PROPISE O RADU I KOLEKTIVNI UGOVOR

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

IDENTIFIKACIJA I PROCENA RIZIKA POGREŠNO PRIKAZANIH MATERIJALNIH DOKAZA - STANDARD 12 PCAOB

Vesna Jovičić

SERTIFIKOVANjE INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU

Slobodanka Kelečević

RADOVI NA INVESTICIONO-TEHNIČKOM ODRŽAVANjU

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA SPORNE SITUACIJE NASTALE U PRIMENI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA O PRIMENI ODREDABA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST U VEZI SA ODREĐIVANjEM MESTA PROMETA USLUGA

Jelena Marinković

POREZ NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

Biljana Mirić-Bogdanović

AKTUELNOSTI U VEZI OPOREZIVANjA DOBITI PRAVNIH LICA

POSTUPAK PO ŽALBI NA DONETA REŠENjA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE O UTVRĐIVANjU OBAVEZE PO OSNOVU IZVORNIH JAVNIH PRIHODA I OSTALI PRAVNI LEKOVI U PORESKOM POSTUPKU

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O OBRASCU IZVEŠTAJA U VEZI SA STAMBENIM POTREBAMA, USLOVIMA STANOVANjA I PROGRAMIMA STAMBENE PODRŠKE U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE

 PRAVILNIK O VRSTI, OBIMU I DINAMICI AKTIVNOSTI TEKUĆEG I INVESTICIONOG 

ODRŽAVANjA ZGRADA I NAČINU SAČINjAVANjA PROGRAMA ODRŽAVANjA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (CXCVII DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA ZA JUL 2017. GODINE