06. Sadržaj 06/2017

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - INTERVJU Dragan Tošić, predsednik opštine Bečej

I AKTUELNOSTI

UVOĐENjE RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA

Alžbeta Marko

REGULISANjE AUTO-TAKSI PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE SA PRIMEROM ODLUKE

Nada Đorđević

PRIMENA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

Dobrila Knežević

STRATEGIJA MERA I AKTIVNOSTI ZA POVEĆANjE KVALITETA USLUGA U OBLASTI GEOPROSTORNIH PODATAKA I UPISA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U ZVANIČNOJ DRŽAVNOJ EVIDENCIJI REFORMSKI PUT REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA DO 2020. GODINE

Biljana Mirić-Bogdanović

USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

ZAPOŠLjAVANjE OSOBA SA INVALIDITETOM

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

UČEŠĆE MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI (I deo)

Borisav Knežević

SVRSISHODNOST JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Biljana Baucal-Rajić

NAKNADA ZARADE ZA VREME KORIŠĆENjA GODIŠNjEG ODMORA

Sekula Novaković

RADNOPRAVNI POLOŽAJ NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Nataša Zavođa

NEKA PITANjA VEZANA ZA PRIMENU POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA – BODOVANjE ZAPOSLENIH

Dr Vesna Stojanović

POKRETANjE POSTUPKA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA INVALIDSKU PENZIJU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

RAZMATRANjE REVIZORSKIH RIZIKA U REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (STANDARD 8 PCAOB)

Vesna Jovičić

IZAZOVI I ZABLUDE O INTERNOJ REVIZIJI

Slobodanka Kelečević

ISPLATA AUTORSKOG UGOVORA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

ZASTUPANjE U PORESKOM POSTUPKU

Dušica Stojanović

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU USLUGA PREDAJE JELA I PIĆA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA ZA SVRHU ODREĐIVANjA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Jelena Marinković

POREZI NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

Biljana Mirić-Bogdanović

AKTUELNOSTI U VEZI OPOREZIVANjA DOBITI PRAVNIH LICA

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNjIGE - SAMOOPOREZIVANjE

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU I EVIDENCIJU PODATAKA O STAMBENIM ZAJEDNICAMA, KAO I NAČINU PODNOŠENjA PODATAKA I DOKUMENATA

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENjA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDžETSKI SISTEM

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (CXCVI DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA JUN 2017. GODINE