05. Sadržaj 05/2017

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - INTERVJU STEVAN KAZIMIROVIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE IRIG

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

UTVRĐIVANjE PROCESA PLAĆANjA I TOKA DOKUMENTACIJE PRE PLAĆANjA IZ SREDSTAVA BUDžETA SA PRIMEROM PRAVILNIKA

Nataša Zavođa

NOVINE VEZANE ZA NAKNADE U UPRAVNIM I NADZORNIM ODBORIMA JAVNIH AGENCIJA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Dr Vesna Stojanović

BESPLATNI VAUČERI - SUBVENCIJA ZA ODMOR U SRBIJI

Dobrila Knežević

STRATEGIJA RAZVOJA TRGOVINE REPUBLIKE SRBIJE DO 2020. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

IZMIRIVANjE OBAVEZA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA PUTEM ASIGNACIJE

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 31.03.2017. ZA OTKUPLjENE STANOVE U DRUŠTVENOJ I DRŽAVNOJ IMOVINI I ODOBRENE STAMBENE ZAJMOVE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

ODREĐIVANjE SOCIJALNOG ASPEKTA U ODREĐENIM FAZAMA POSTUPKA JAVNE NABAVKE (II DEO)

Borisav Knežević

PRAVILA NABAVKI EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD)

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević-Gajić

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA ZAPOSLENIH I PORESKI TRETMAN TIH TROŠKOVA

Biljana Baucal-Rajić

OBAVEZA PLAĆANjA POREZA I DOPRINOSA NA NAKNADU KOJU FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU UGOVORA O STRUČNOM OSPOSOBLjAVANjU I USAVRŠAVANjU

Sekula Novaković

OSTVARIVANjE PRAVA NA GODIŠNjI ODMOR U OPŠTEM REŽIMU RADNIH ODNOSA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

DODATNE INFORMACIJE POTREBNE ZA KONTROLU KVALITETA PRETHODNE REVIZIJE

Vesna Jovičić

INTERVJUISANjE U INTERNOJ REVIZIJI

Slobodanka Kelečević

ODGOVORNOST ZA TRANSAKCIJE INDIREKTNOG KORISNIKA

Miša Mišić

KONTROLA TROŠKOVA ODRŽAVANjA ULIČNE RASVETE KOD JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA SPORNE SITUACIJE NASTALE U PRIMENI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA O PRIMENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Jelena Marinković

POREZ NA UPOTREBU PLOVILA U REPUBLICI SRBIJI

Biljana Mirić-Bogdanović

SASTAVLjANjE PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNjIGE

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O PROGRAMU ISPITA I NAČINU POLAGANjA ISPITA, USLOVIMA
ZA STICANjE I ODUZIMANjE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA
I SADRŽINI REGISTRA PROFESIONALNIH UPRAVNIKA

OBJAŠNjENjE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA ODREĐIVANjEM MESTA PROMETA USLUGA
IZNAJMLjIVANjA PREVOZNIH SREDSTAVA I DRUGIH POKRETNIH STVARI, OD 1. APRILA 2017. GODINE

OBJAŠNjENjE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA ODREĐIVANjEM MESTA PROMETA USLUGA
PREVOZA DOBARA KOJE SE PRUŽAJU PORESKOM OBVEZNIKU, OD 1. APRILA 2017. GODINE

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (CXCV DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA MAJ 2017. GODINE