04. Sadržaj 04/2017

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - INERVJU Darko Bogosavljević, predsednik opštine Bela Crkva

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

OSTVARIVANjE PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNjU KAO VID NESTANDARDNOG IZDVAJANjA IZ BUDžETA

Nada Đorđević

KOMENTAR ZAKONA O STANOVANjU I ODRŽAVANjU ZGRADA (II DEO)

Dobrila Knežević

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2016. DO 2025. GODINE

NAJAVA IZMENA I DOPUNA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

PLAĆANjE KONZULARNE TAKSE PRI PODNOŠENjU ZAHTEVA DKP-U ZA DOSTAVLjANjE NOVCA, HARTIJA OD VREDNOSTI, ŠTEDNIH KNjIŽICA, ODNOSNO DRUGIH VREDNOSTI KOJE POTIČU IZ OSTVARENE ZAOSTAVŠTINE

Ana Miladinović

NEUSTAVNA ODREDBA ČLANA 179. STAV 3. TAČKA 5) ZAKONA O RADU

Vesna Stojanović

PRAVO PENZIONERA NA BESPLATAN OPORAVAK I REHABILITACIJU U ZDRAVSTVENO – STACIONARNIM USTANOVAMA I BANjSKO – KLIMATSKIM LEČILIŠTIMA U SRBIJI U 2017. GODINI

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Hristivoje Kostić, Slavica Medić

STATUSNE PROMENE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR – MART 2017. GODINE

Slavica Medić, Hristivoje Kostić

PRIMERI KNjIŽENjA U 2017. GODINI NA OSNOVU PRENETIH BILANSNIH POZICIJA IZ 2016. GODINE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

SOCIJALNI ASPEKT U JAVNIM NABAVKAMA (I DEO)

Borisav Knežević

ULOGA, OVLAŠĆENjA I ODGOVORNOST RUKOVODIOCA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Biljana Baucal-Rajić

GODIŠNjI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2016. GODINU

Nada Đorđević-Gajić

POPUNjAVANjE I PODNOŠENjE OBRAZACA M-4, ODNOSNO M-4K ZA 2016. GODINU

Nada Đorđević-Gajić

VASKRŠNjI I PRVOMAJSKI PRAZNICI

Sekula Novaković

TRAJANjE RADNOG ODNOSA U ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

DODATNE INFORMACIJE POTREBNE ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Vesna Jovičić

IMPLEMENTACIJA FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA I KONTROLE

Slobodanka Kelečević

TROŠKOVI SMEŠTAJA

Miša Mišić

KONTROLA TROŠKOVA ODRŽAVANjA NACIONALNIH PARKOVA I PRIRODNIH POVRŠINA KOD JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

PREKID POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE JAVNIH PRIHODA U PORESKOM POSTUPKU

Dušica Stojanović

NOVI PRAVILNICI IZ OBLASTI OPOREZIVANjA PDV

Jelena Marinković

POREZ NA IMOVINU U TZV. STATICI - PITANjA I ODGOVORI

UTVRĐIVANjE IZVORNIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Biljana Mirić-Bogdanović

UTVRĐIVANjE OSNOVICE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU ZA OBVEZNIKE KOJI SU OSNOVANI RADI STICANjA DOBITI

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU USLUGA U VEZI SA NEPOKRETNOSTIMA ZA SVRHU ODREĐIVANjA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU PREVOZNIH SREDSTAVA ZA SVRHU ODREĐIVANjA MESTA PROMETA USLUGA IZNAJMLjIVANjA TIH SREDSTAVA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANjA U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (CXCIV DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA APRIL 2017. GODINE