03. Sadržaj 03/2017

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - INTERVJU ZORAN JOZIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE BLACE

I AKTUELNOSTI

NAJČEŠĆA PITANjA U VEZI PRIMENE ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Alžbeta Marko

OSVRT NA UREDBU O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANjE PRIRODE RASHODA I USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLjANjA SAGLASNOSTI ZA ZAKLjUČIVANjE ODREĐENIH UGOVORA KOJI, ZBOG PRIRODE RASHODA, ZAHTEVAJU PLAĆANjE U VIŠE GODINA

PRIHODI KOJE OSTVARUJU USTANOVE IZ OBLASTI TURIZMA ČIJI SU OSNIVAČI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Nada Đorđević

IZBORI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE I TROŠKOVI IZBORNE KAMPANjE

Dobrila Knežević

STRATEGIJA UPRAVLjANjA JAVNIM DUGOM OD 2017. DO 2019. GODINE

Nada Đorđević

KOMENTAR ZAKONA O STANOVANjU I ODRŽAVANjU ZGRADA (I DEO)

Nataša Zavođa  

POSLOVANjE TURISTIČKIH ORGANIZACIJA PREMA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić, Hristivoje Kostić

SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2016. GODINU

Slavica Medić    

OTVARANjE POSLOVNIH KNjIGA ZA 2017. GODINU

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 31.12.2016. ZA OTKUPLjENE STANOVE U DRUŠTVENOJ I DRŽAVNOJ SVOJINI

Ivana Bošković

UTVRĐIVANjE ZAKUPNINE ZA STANOVE U DRUŠTVENOJ, DRŽAVNOJ I SVOJINI GRAĐANA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

PRIMENA EKOLOŠKOG ASPEKTA U JAVNIM NABAVKAMA

Borisav Knežević

DIREKTIVA EU 2007/66/EZ O ZAŠTITI PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević-Gajić

OBRAČUN ZARADA, ODNOSNO PLATE I DRUGIH PRIMANjA PREMA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA KOJI SE PRIMENjUJU OD 1. FEBRUARA 2017. GODINE

Biljana Baucal-Rajić

PORESKI TRETMAN DRUGIH PRIMANjA KOJA NE ČINE ZARADU

Nada Đorđević-Gajić

PORESKI TRETMAN DAVANjA POKLONA POVODOM 8. MARTA – DANA ŽENA

Dr Vesna Stojanović

PRAVO DECE NA PORODIČNU PENZIJU I NEKA DRUGA PRAVA PO SMRTI RODITELjA

Sekula Novaković

PRIKAZ OSNOVNIH REŠENjA PODZAKONSKIH AKATA O KRITERIJUMIMA ZA RAZVRSTAVANjE RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

DOKUMENTACIJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI

Vesna Jovičić    

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA I KONTROLA

Slobodanka Kelečević    

RADOVI NA UREĐENjU POSLOVNOG PROSTORA

Miša Mišić

KONTROLA PRIMENE NORMATIVA TROŠKOVA HRANE I PIĆA KOD UGOSTITELjSKOG OBRAZOVNOG CENTRA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

KAKO ODLOŽITI PLAĆANjE DUGOVANOG POREZA U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I PODZAKONSKIM AKTIMA

Dušica Stojanović

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ ČLANA 56b STAV 2. TAČKA 1) I STAV 3. ZAKONA O PDV

Jelena Marinković

POREZ NA IMOVINU U TZV. STATICI - PITANjA I ODGOVORI

PORESKO RAČUNOVODSTVO, KNjIŽENjA I IZRADA GODIŠNjEG IZVEŠTAJA ZA FISKALNU 2016. GODINU

Biljana Mirić-Bogdanović

SASTAVLjANjE PORESKOG BILANSA ZA 2016. GODINU ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE

VII ZAKONI I PRAVILN

ZAKON O STANOVANjU I ODRŽAVANjU ZGRADA

PRAICIVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENjA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDžETSKI SISTEM

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (CXCIII DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA MART 2017. GODINE