01. Sadržaj 01/2017

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - INTERVJU DRAGAN VIDANOVIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE BABUŠNICA

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

PRIMENA ZAKONA O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU I ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I OSTALIH PROPISA VEZANIH ZA OVE OBLASTI U OPŠTINAMA I GRADOVIMA

USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANjE MOTORNIH DRUMSKIH I PRIKLjUČNIH VOZILA, OSIM POLjOPRIVREDNIH VOZILA I MAŠINA

Nada Đorđević

KOMENTAR ZAKONA O SPREČAVANjU NASILjA U PORODICI

Dobrila Knežević

FISKALNA STRATEGIJA I MAKROEKONOMSKI OKVIR ZA PERIOD OD 2017. DO 2019. GODINE

Slavica Manojlović

ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANjE VISINE NAKNADE ZA RAD U NADZORNIM ODBORIMA JAVNIH PREDUZEĆA

Biljana Mirić-Bogdanović

DONET JE PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I ISPITU ZA LICENCU U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Dr Đorđe Pavlović

PRIPREMA, IZRADA I DONOŠENjE PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH I KOMUNALNIH PREDUZEĆA ZA 2017. GODINU, DUGOROČNIH I SREDNjOROČNIH PLANOVA

Biljana Mirić-Bogdanović

NEKA OD MIŠLjENjA KOMISIJE ZA PRAĆENjE I PRIMENU POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić, Hristivoje Kostić

PRIPREME ZA SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2016. GODINU

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2016. GODINE

Slavica Medić

DONOŠENjE PRAVILNIKA O NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I O NAČINU IZVEŠTAVANjA O INVESTIRANjU SREDSTAVA KORISNIKA BUDžETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić 

NAJČEŠĆA PITANjA U PRAKSI I MIŠLjENjA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Borisav Knežević

AKTUELNA PRAKSA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević-Gajić

MOGUĆNOST ISPLATE OTPREMNINE, ODNOSNO NOVČANE NAKNADE U SKLADU SA ZAKONOM O NAČINU ODREĐIVANjA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I PORESKI TRETMAN

Dr Vesna Stojanović

OSVRT NA NEKE VAŽNE ODREDBE ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLjAVANjU OSOBA SA INVALIDITETOM

Sekula Novaković

OBLICI I PRAVNA PRIRODA ZAŠTITE ZAPOSLENIH NA RADU

Biljana Baucal-Rajić

ODOBRAVANjE ZAJMA ZAPOSLENIMA OD STRANE POSLODAVCA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

PRAĆENjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI SVRSISHODNOSTI EVROPSKOG RAČUNSKOG SUDA

Vesna Jovičić

PISANjE PROCEDURA ZA POPIS KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Slobodanka Kelečević

DODATNE NABAVKE

Miša Mišić

KONTROLA NAPLATE PIJAČNINE U MESNIM ZAJEDNICAMA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE

Jelena Marinković

POREZ NA IMOVINU U TZV. STATICI - PITANjA I ODGOVORI

Marijan Blešić

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

DAVANjE REKLAMNOG MATERIJALA I DRUGIH POKLONA MANjE VREDNOSTI SA ASPEKTA PRIMENE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

PRINUDNA NAPLATA IZVORNIH JAVNIH PRIHODA IZ NEPOKRETNOSTI

PRINUDNA NAPLATA POREZA IZ ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO PENZIJE

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O BUDžETSKOM SISTEMU- prečišćen tekst -

UREDBA O SPROVOĐENjU INTERNOG I JAVNOG KONKURSA ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (CXCI DEO)

IX EKONOMSKI POJMOVI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA JANUAR 2017. GODINE

OBJAVLjENO U ČASOPISU SAVETNIK U 2016. GODINI