02. Sadržaj 02/2017

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - INTERVJU GORAN LjUBIČIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE DOLjEVAC

I AKTUELNOSTI

PREGLED NAJVAŽNIJIH IZMENA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Alžbeta Marko

NAČIN FINANSIRANjA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE IZ BUDžETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

PRIHODI INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Dobrila Knežević

STRUKTURNE REFORME U PERIODU OD 2017. DO 2019. GODINE

Dr Đorđe Pavlović

DONOŠENjE DUGOROČNOG I SREDNjOROČNOG PLANA RAZVOJA JAVNIH I KOMUNALNIH PREDUZEĆA

Nataša Zavođa

NADZORNI ODBOR JAVNOG PREDUZEĆA

PLAĆANjE REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE ZA ŽALBU NA REŠENjE PRVOSTEPENOG PORESKOG ORGANA I POVRAĆAJ VIŠE ILI POGREŠNO PLAĆENOG POREZA

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić, Hristivoje Kostić

SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2016. GODINU

Hristivoje Kostić, Slavica Medić

KNjIŽENjE DUGOROČNIH DEVIZNIH KREDITA

Aleksandar Ranković

SPECIFIČNOSTI KOD PREDŠKOLSKIH USTANOVA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

VRSTE OKVIRNOG SPORAZUMA I NAČIN ZAKLjUČIVANjA

Danijela Bokan

PLANIRANjE JAVNIH NABAVKI

Borisav Knežević

DIREKTIVE EU 89/665/EEZ I 92/13/EEZ O ZAŠTITI PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević-Gajić

NERADNI DANI POVODOM SRETENjA - DANA DRŽAVNOSTI

Biljana Baucal-Rajić

KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU PRAĆENjA IZVRŠAVANjA OBAVEZE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM I NAČINU DOKAZIVANjA IZVRŠENjA TE OBAVEZE

Dr Vesna Stojanović

KORIŠĆENjE PRAVA NA PREVREMENU STAROSNU PENZIJU

Sekula Novaković

PRAVNI REŽIM UTVRĐIVANjA I PREISPITIVANjA REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENjA POSLODAVACA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Ljubica Nedeljković

STANDARD O KONTROLI KVALITETA IZVRŠENE REVIZIJE

Vesna Jovičić

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O OBAVLjENIM REVIZIJAMA I AKTIVNOSTIMA INTERNE REVIZIJE

Slobodanka Kelečević

BUDžETSKA INSPEKCIJA – IZMENE U ZAKONU O BUDžETSKOM SISTEMU

Miša Mišić

KONTROLA TROŠKOVA ODVOZA OTPADA I USLUGA ČIŠĆENjA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Jelena Marinković

USKLAĐENI SU DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA ZA PLAĆANjE POREZA ZA 2017. GODINU

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI – PRIMENA U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić-Bogdanović

IZMENA PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI OPOREZIVANjA DOBITI PRAVNIH LICA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O NAČINU PRAĆENjA IZVRŠAVANjA OBAVEZE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM I NAČINU DOKAZIVANjA IZVRŠENjA TE OBAVEZE

UREDBA O UTVRĐIVANjU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENjA DIREKTNIH INVESTICIJA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (CXCII DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA FEBRUAR 2017. GODINE