11. Sadržaj 11/2018

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - BORISLAV ANTONIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE BAČ

I AKTUELNOSTI

Tatjana Milivojević

PODSETNIK ZA PRIPREMU DOBRE ODLUKE O BUDžETU

Alžbeta Marko

POSLOVI IZ NADLEŽNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE - STICANjE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ELEKTRIČNE ENERGIJE ILI PRIRODNOG GASA

Nada Đorđević

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI

Dr Vesna Stojanović

ISPLATA NOVČANOG IZNOSA KAO UVEĆANjE UZ PENZIJU

Dobrila Knežević

STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD 2019. - 2023. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić, Hristivoje Kostić

PRIPREME ZA VRŠENjE POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2018. GODINU

Slavica Medić

NABAVKA KNjIGA I STRUČNE LITERATURE ZA BIBLIOTEKE

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 30.09.2018. ZA OTKUPLjENE STANOVE I ODOBRENE STAMBENE ZAJMOVE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

NEDOSTACI U PONUDI KOJI NISU OD UTICAJA NA UTVRĐIVANjE SADRŽINE PONUDE

Borisav Knežević

OKVIRNI SPORAZUM KAO INSTRUMENT U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

NERADNI DANI I PRAVO NA NAKNADU PLATE ZA RAD NA DAN DRŽAVNOG PRAZNIKA 11. NOVEMBRA - DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU

Slavica Manojlović

UPOREDNI PREGLED POSTOJEĆEG ZAKONSKOG UREĐENjA I NOVIH PROPISA ZA OBRAČUN PLATA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Sekula Novaković

RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA - USLOVI ZA UPUĆIVANjE, TRAJANjE, VRAĆANjE NA RAD KOD SVOG POSLODAVCA, SUDSKA I STRUČNA PRAKSA

Biljana Baucal - Rajić

UGOVOR O VOLONTERSKOM RADU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

PREPOZNAVANjE I PROCENA RIZIKA POGREŠNOG PRIKAZIVANjA MATERIJALA - STANDARD 2110 PCAOB

Slobodanka Kelečević

NEPRAVILNOSTI UTVRĐENE KONTROLOM REALIZACIJE UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA

Vesna Jovičić

IZAZOVI I ZABLUDE U INTERNOJ REVIZIJI

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

ZASTUPANjE I UČEŠĆE PORESKOG OBVEZNIKA U PORESKOM POSTUPKU

Jelena Marinković

PODZAKONSKI AKTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

Dušica Stojanović

ODREĐIVANjE PORESKOG DUŽNIKA ZA PDV KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA - PITANjA I ODGOVORI

PRIPREMA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE ZA DONOŠENjE AKATA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA ZAKONOM O POREZIMA NA IMOVINU

Biljana Mirić - Bogdanović

PORESKI TRETMAN (NEKIH OD) PRIHODA INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA (VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA)

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI

UREDBA O USLOVIMA, VISINI, OBUHVATU KORISNIKA PENZIJA I DINAMICI ISPLATE NOVČANOG IZNOSA KAO UVEĆANjA UZ PENZIJU

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (213. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA NOVEMBAR 2018. GODINE