11. Sadržaj 11/2019

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Nenad Savković, predsednik opštine Rača

I AKTUELNOSTI

Ivana Bošković

AŽURIRANO UPUTSTVO ZA IZRADU PROGRAMSKOG BUDžETA

Alžbeta Marko

OSVRT NA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU

Nada Đorđević

NORMATIVNO UREĐENjE ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE, ODNOSNO GRADA ZA 2020. GODINU

Milanka Marković

OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA NAKNADE ZA PROMENU NAMENE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

Milanka Marković

UTVRĐIVANjE NAKNADE ZA 2019. GODINU KORISNICIMA JAVNIH POVRŠINA ZA VEĆ POSTAVLjENE, ODNOSNO POSTAVLjANjE NOVIH ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIONIH PODZEMNIH
I NADZEMNIH MREŽA - DA ILI NE

Dobrila Knežević

PROGRAM ZA RAZVOJ ELEKTRONSKE TRGOVINE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2019. - 2020. GODINE

Dragica Rajović

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI (I deo)

Biljana Mirić - Bogdanović

POGODNOSTI ZA OBVEZNIKE KOJI OBAVLjAJU INOVATIVNU DELATNOST (II deo)

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

PRIPREME ZA VRŠENjE POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2019. GODINU

Aleksandar Ranković

USKLAĐIVANjE POMOĆNE EVIDENCIJE OSNOVNIH SREDSTAVA SA GLAVNOM KNjIGOM KAO DEO PRIPREMNIH RADNjI ZA POPIS

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 30.09.2019. ZA OTKUPLjENE STANOVE I ODOBRENE STAMBENE ZAJMOVE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

PRAVNA ZAŠTITA - NAJZNAČAJNIJE IZMENE I NOVINE KOJE NAS OČEKUJU (II deo)

Borisav Knežević

PREPORUKE ZA UNAPREĐENjE SISTEMA JAVNIH NABAVKI U SRBIJI U SKLADU SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

RAD PO UGOVORU O DOPUNSKOM RADU

Nada Đorđević - Gajić

NERADNI DANI I PRAVO NA NAKNADU PLATE ZA RAD NA DAN DRŽAVNOG PRAZNIKA 11. NOVEMBRA - DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU

Sekula Novaković

OSTVARIVANjE PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA ODMORE I ODSUSTVA SA RADA

Biljana Baucal - Rajić

PRIMANjA ZAPOSLENIH I ČLANOVA ORGANA UPRAVE PO OSNOVU UČEŠĆA U DOBITI

Dr Nataša Zavođa

RADNO VREME

Dr Vesna Stojanović

USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA ŽENA NA PENZIJU U ODNOSU NA USLOVE ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU MUŠKARACA U REPUBLICI SRBIJI I NEKIM DRŽAVAMA EVROPE

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2401 - RAZMATRANjE PREVARA (PRIMERI ZA REŠAVANjE RIZIKA)

Slobodanka Kelečević

KONTROLNA LISTA - PLANIRANjE I IZVRŠAVANjE BUDžETA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Jelena Marinković

PODZAKONSKI AKTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA PORESKU 2020. GODINU

PRIPREMA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE ZA DONOŠENjE AKATA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA ZAKONOM O POREZIMA NA IMOVINU

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O BUDžETSKOM SISTEMU - prečišćen tekst -

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (225. DEO)

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA NOVEMBAR 2019. GODINE