10. Sadržaj 10/2019

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Nenad Beserovac, predsednik opštine Bogatić

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

PLANIRANjE FISKALNOG DEFICITA U BUDžETIMA LOKALNE VLASTI ZA 2020. GODINU SA MODELOM ISKAZIVANjA DEFICITA

Tatjana Milivojević

IZRADA ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI SHODNO AKTU VLADE

Milanka Marković

NAKNADA ZA KORIŠĆENjE TURISTIČKOG PROSTORA

Dobrila Knežević

PROGRAM ZA POJEDNOSTAVLjENjE ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA I REGULATIVE „E-PAPIR” ZA PERIOD 2019. - 2021. GODINE

Milanka Marković

OBAVEZA PROPISIVANjA NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE AKTOM JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Biljana Mirić - Bogdanović

POGODNOSTI ZA OBVEZNIKE KOJI OBAVLjAJU INOVATIVNU DELATNOST

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Aleksandar Ranković

SOFTVERSKA PRIMENA PRAVILNIKA O NOMENKLATURI NEMATERIJALNIH ULAGANjA I OSNOVNIH SREDSTAVA SA STOPAMA AMORTIZACIJE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2019. GODINE

Slavica Medić

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2019. GODINE

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 30.06.2019. ZA OTKUPLjENE STANOVE I ODOBRENE STAMBENE ZAJMOVE

Ivana Bošković

UTVRĐIVANjE ZAKUPNINE ZA STANOVE U DRUŠTVENOJ, DRŽAVNOJ I SVOJINI GRAĐANA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

PRAVNA ZAŠTITA - NAJZNAČAJNIJE IZMENE I NOVINE KOJE NAS OČEKUJU (I DEO)

Borisav Knežević

OKVIRNI SPORAZUMI KAO INSTRUMENT ZA SPROVOĐENjE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

BOLOVANjE PREKO 30 DANA KOJE SE ISPLAĆUJE IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

Sekula Novaković

POSEBNA RAVNOPRAVNA ZAŠTITA ZAPOSLENE MAJKE

Biljana Baucal - Rajić

ODOBRAVANjE ZAJMA ZAPOSLENIMA

Dr Vesna Stojanović

PRAVO NA INVALIDSKU PENZIJU - OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Nataša Zavođa

ZAKONSKO UREĐENjE RADA AGENCIJA ZA USTUPANjE ZAPOSLENIH

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

STANDARD 2400 POSEBNI ASPEKTI REVIZIJE (AS 2401 - RAZMATRANjE PREVARA)

Slobodanka Kelečević

OBEZBEĐIVANjE I KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA ČUVANjE I UNAPREĐENjE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Vesna Jovičić

UPRAVLjAČKA ODGOVORNOST KAO TEMELj DOBROG UPRAVLjANjA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA PRIMENU PROPISA KOJI UREĐUJU PORESKI POSTUPAK

Jelena Marinković

POREZ NA IMOVINU U TZV. STATICI

Dušica Stojanović

PORESKA OSLOBOĐENjA ZA PROMET DOBARA I USLUGA SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

POSTUPAK LIKVIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

PRINUDNA LIKVIDACIJA DRUŠTVA

PODNOŠENjE PRIJAVE ZA KOMUNALNU TAKSU ZA ISTICANjE FIRME ELEKTRONSKIM PUTEM

INFORMACIJA O NADLEŽNOSTI ZA ADMINISTRIRANjE BORAVIŠNE TAKSE ZA FIZIČKA LICA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE ORGANA UPRAVE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O ZAHTEVIMA ZA ODOBRAVANjE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI I BESPLATNE PRAVNE PODRŠKE

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENjA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDžETSKI SISTEM

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (224. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OVBAVEZA ZA OKTOBAR 2019. GODINE