10. Sadržaj 10/2018

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - PREDRAG VUKOVIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE ŠID

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

PLANIRANjE FISKALNOG DEFICITA U BUDžETIMA LOKALNE VLASTI ZA 2019. GODINU SA PRIMEROM OBRAČUNA DEFICITA I RAČUNA FINANSIRANjA

Tatjana Milivojević

LOKALNE ADMINISTRATIVNE TAKSE

Dobrila Knežević

STRATEGIJA JAVNOG ZDRAVLjA U REPUBLICI SRBIJI 2018. – 2026. GODINE

Dr Vesna Stojanović

PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU INVALIDNOG DETETA

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2018. GODINE

Slavica Medić

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR  2018. GODINE

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 30.06.2018. ZA OTKUPLjENE STANOVE I ODOBRENE STAMBENE ZAJMOVE

Ivana Bošković

UTVRĐIVANjE ZAKUPNINE ZA STANOVE U DRUŠTVENOJ, DRŽAVNOJ I SVOJINI GRAĐANA

Aleksandar Ranković

EVIDENTIRANjE AVANSNIH PLAĆANjA NA PRIMERU INDIREKTNOG KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA KOJI NIJE U SISTEMU PDV

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

PRIMENA ČLANA 63. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I NAJČEŠĆE GREŠKE U PRAKSI

Borisav Knežević

ZNAČAJ KONKURENCIJE U PROCESU JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

SPORNA PITANjA U PRIMENI NOVOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

Slavica Manojlović

ZAKON O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Sekula Novaković

PODELA, RAZVRSTAVANjE I POPUNjAVANjE RADNIH MESTA SLUŽBENIKA U ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Nataša Zavođa

OBJEKTIVNA ODGOVORNOST POSLODAVCA VEZANA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA I OBAVEZA PRIJAVLjIVANjA POVREDA NA RADU

Biljana Baucal - Rajić

OBRAČUNAVANjE I PLAĆANjE POREZA I DOPRINOSA NA PRIMANjA PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

PLANIRANjE REVIZIJE I PROCENA RIZIKA STANDARD 2100 PCAOB

Slobodanka Kelečević

IZVORNI I USTUPLjENI PRIHODI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Vesna Jovičić

RIZICI I IZAZOVI U UPRAVLjANjU RIZICIMA U JAVNOM SEKTORU

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

REGISTRACIJA PORESKIH OBVEZNIKA

Jelena Marinković

POREZ NA UPOTREBU PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA - PITANjA I ODGOVORI

Dušica Stojanović

MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA O PRIMENI PROPISA IZ OBLASTI PDV

POVRAĆAJ I PREKNjIŽAVANjE VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH IZVORNIH JAVNIH PRIHODA

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić - Bogdanović

AKTUELNOSTI U VEZI OPOREZIVANjA DOBITI PRAVNIH LICA

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU - prečišćen tekst -

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (212. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA OKTOBAR 2018. GODINE