09. Саветник 09/2020

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - МИРОСЛАВ МАРКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СВРЉИГ

I АКТУЕЛНОСТИ

Татјана Миливојевић

ПОСТУПАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Алжбета Марко

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИМОВИНЕ ФУНКЦИОНЕРА И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ФУНКЦИОНЕРА ПРЕМА ЗАКОНУ О АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Миланка Марковић

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ

Др Наташа Завођа

УСВОЈЕНЕ ИЗМЕНЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У УСТАНОВАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Драгица Рајовић

НАЧИН РАДА УПРАВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Добрила Кнежевић

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2022. ГОДИНЕ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ ГЛАВНЕ КЊИГЕ ТРЕЗОРА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Ивана Бошковић

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ОТПЛАТНИХ РАТА НА ДАН 30.06.2020. ЗА ОТКУПЉЕНЕ СТАНОВЕ И ОДОБРЕНЕ СТАМБЕНЕ ЗАЈМОВЕ

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

ЗНАЧАЈ И УЛОГА НОВОГ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ У СИСТЕМУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Борисав Кнежевић

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВKИ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОСНОВУ ЧИЊЕЊА И ПРУЖАЊА ПОГОДНОСТИ

Секула Новаковић

ОБЛИЦИ И ПРАВНА ПРИРОДА РАДНОГ ОДНОСА У ОРГАНИМА АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Биљана Бауцал - Рајић

УГОВОР О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРД AS 2502 PCAOB - ПОСТУПЦИ РЕВИЗИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊА И ОБЈАВЉИВАЊА ФЕР ВРЕДНОСТИ

Слободанка Келечевић

КОНТРОЛA ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ 

Весна Јовичић

СТАЛНИ ПРЕГЛЕДИ ИЗВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ РЕВИЗИЈЕ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

ПОРЕСКИ САВЕТНИК КАО НЕОПХОДНА ДЕЛАТНОСТ У ПРИВРЕДНОМ ЖИВОТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Јелена Маринковић

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Душица Стојановић

ПОРЕСКЕ СТОПЕ ПДВ

Јелена Маринковић

НАСТАНАК ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНЕ ОБЈЕКТЕ

ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ У ЕЛЕКТРОНСКИ САНДУЧИЋ

НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – АДМИНИСТРИРАЊЕ У ЛОКАЛНОЈ ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Биљана Мирић - Богановић

АКТУЕЛНОСТИ У ВЕЗИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОБИТИ ПРАВНИХ ЛИЦА КАДА СЕ РАДИ О ПРИЗНАВАЊУ ТРОШКОВА У ДВОСТРУКО УВЕЋАНОМ ИЗНОСУ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

УРЕДБА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПЛАНА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (235. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ