06. Садржај 06/2020

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - Живорад Милосављевић, председник општине Сопот

I АКТУЕЛНОСТИ

Алжбета Марко

КАКО ОБЕЗБЕДИТИ ЛИКВИДНОСТ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ И ПРЕВАЗИЋИ ПРИВРЕМЕНУ БУЏЕТСКУ НЕЛИКВИДНОСТ

Миланка Марковић

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

Др Наташа Завођа

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ COVID-19 ПАНДЕМИЈЕ КОД ПОСЛОДАВЦА

Добрила Кнежевић

СТРАТЕГИЈA РАЗВОЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2020. - 2025. ГОДИНА

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НОВИХ РОКОВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ ИЗ ЧЛАНА 78. СТАВ 1. ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ НАКОН ПРИМЕНЕ ОДРЕДАБА ИЗ УРЕДБЕ О ПОМЕРАЊУ РОКОВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА НАСТАЛОГ УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2.

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Александар Ранковић

ИЗМЕНЕ ЧЛАНА 18. УРЕДБЕ О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

Славица Медић

ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ, КАПИТАЛНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ивана Бошковић

УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА СТАНОВЕ У СВОЈИНИ ГРАЂАНА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА - ВАЖЕЋА ПРАВИЛА И НОВА РЕШЕЊА

Борисав Кнежевић

ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ У СВЕТЛУ НОВОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА У 2020. ГОДИНИ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Биљана Бауцал - Рајић

РАД СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

Секула Новаковић

ОДГОВОРНОСТ СЛУЖБЕНИКА У ОРГАНИМА АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПОВРЕДУ ДУЖНОСТИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА

Др Весна Стојановић

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРД AS 2415 PCAOB - ОЦЕНА СУБЈЕКТА РЕВИЗИЈЕ

Слободанка Келечевић

КОМЕНТАР ИЗМЕНА И ДОПУНА УРЕДБЕ О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

Весна Јовичић

СЛАБОСТИ И ПРЕПОРУКЕ У ПРИМЕНИ УРЕДБЕ О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКИХ УВЕРЕЊА О ИЗМИРЕНИМ ПОРЕСКОМ ОБАВЕЗАМА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, БЕЗ ПОТРЕБЕ ДОЛАСКА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА У ФИЛИЈАЛЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Јелена Маринковић

ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА КОД ПОНИШТАЈА, ОДНОСНО РАСКИДА УГОВОРА О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

Душица Стојановић

ПОРЕСКА ОСЛОБОЂЕЊА СА СТАНОВИШТА ЗАКОНА О ПДВ

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ - САМООПОРЕЗИВАЊЕ

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Биљана Мирић - Богдановић

УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ СУ ОСНОВАНИ РАДИ СТИЦАЊА ДОБИТИ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊУ ИНОВАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (232. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА ЈУН 2020. ГОДИНЕ