03. Садржај 03/2020

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - Александар Миликић, градоначелник Бора

I АКТУЕЛНОСТИ

Алжбета Марко

НОВЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ У ДЕЛУ ЗАДУЖИВАЊА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Татјана Миливојевић

ПОСТУПАЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ УРЕДБЕ О УПРАВЉАЊУ КАПИТАЛНИМ ПРОЈЕКТИМА

Нада Ђорђевић

НОВИНЕ У ИЗБОРНИМ ЗАКОНИМА

Миланка Марковић

ИСТИЧЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА

Добрила Кнежевић

СтратегијA развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020. – 2025. годинE

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Славица Медић

ОТВАРАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ЗА 2020. ГОДИНУ

Александар Ранковић

УНОС И СТОРНИРАЊЕ СТАВКИ НАЛОГА У ПРОГРАМУ „ТРЕЗОР“

Биљана Мирић - Богдановић

ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК О АМОРТИЗАЦИЈИ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ПРИЗНАЈЕ ЗА ПОРЕСКЕ СВРХЕ (II део)

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ИСТИХ

Борисав Кнежевић

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ И СТВАРНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

ОБРАЧУН ЗАРАДА, ОДНОСНО ПЛАТЕ И ДРУГИХ ПРИМАЊА ПРЕМА УСКЛАЂЕНИМ НЕОПОРЕЗИВИМ ИЗНОСИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ

Нада Ђорђевић - Гајић

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ДАВАЊА ПОКЛОНА ПОВОДОМ 8. МАРТА – ДАНА ЖЕНА

Секула Новаковић

РАДНО ВРЕМЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Биљана Бауцал - Рајић

ПРОДУЖЕН ЈЕ ПЕРИОД ВАЖЕЊА ОЛАКШИЦА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ВИДУ ПОВРАЋАЈА ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА

 Др Весна Стојановић

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕЦИЗИРАЊЕ, ОДНОСНО ПРОШИРИВАЊЕ КРУГА ОСИГУРАНИКА

Др Наташа Завођа

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНОМ ЗА ДОЛАЗАК И ПОВРАТАК СА РАДА

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

СМЕРНИЦЕ ЗА СТАНДАРД AS 2405 PCAOB

Слободанка Келечевић

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Весна Јовичић

ЦИЉЕВИ КОНТРОЛА И ОЧЕКИВАНЕ КОНТРОЛЕ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Јелена Маринковић

ОБВЕЗНИЦИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

Маријан Блешић

АКТУЕЛНА МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ВЕЗАНА ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА KOJИ УРЕЂУЈУ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Душица Стојановић

ПРИМЕНА ПДВ ПРОПИСА

ПОРЕСКО РАЧУНОВОДСТВО, КЊИЖЕЊА И ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ФИСКАЛНУ 2019. ГОДИНУ

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И САДРЖАЈУ ИЗВЕШТАВАЊА О ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА ЗА ПЛАТЕ КОД ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2020. ГОДИНИ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - - пречишћен текст -

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (229. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА МАРТ 2020. ГОДИНЕ