02. Садржај 02/2020

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - Небојша Арсић, председник општине Медвеђа

I АКТУЕЛНОСТИ

Алжбета Марко

ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ И УСКЛАЂИВАЊЕ СА ВАЖЕЋОМ ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ

Нада Ђорђевић

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ

Миланка Марковић

НАКНАДЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Добрила Кнежевић

СТРАТЕГИЈA ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА ЗА ПЕРИОД 2019. - 2024. ГОДИНЕ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Александар Ранковић

ЗАТВАРАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ПРЕВОЂЕЊЕ У ПОЧЕТНО СТАЊЕ У ПРОГРАМУ „ТРЕЗОР“

Биљана Мирић - Богдановић

ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК О АМОРТИЗАЦИЈИ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ПРИЗНАЈЕ ЗА ПОРЕСКЕ СВРХЕ (I део)

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Данијела Бокан

ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Светлана Ражић

НАБАВКЕ У ОКВИРУ СЕКТОРСКИХ ДЕЛАТНОСТИ

Борисав Кнежевић

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

МИНИМАЛНА ЗАРАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Нада Ђорђевић - Гајић

НЕРАДНИ ДАНИ ПОВОДОМ СРЕТЕЊА - ДАНА ДРЖАВНОСТИ 2020. ГОДИНЕ

Секула Новаковић

ДРЖАВНИ СТРУЧНИ ИСПИТ - ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Биљана Бауцал - Рајић

УГОВОР О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА

Др Весна Стојановић

ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ВАНБРАЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА БРАЧНОМ У ПОГЛЕДУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ

Др Наташа Завођа

ИСПЛАТА ДОБИТИ ЗАПОСЛЕНИМА

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

СТАНДАРД AS 2405 PCAOB - НЕЗАКОНИТЕ РАДЊЕ СУБЈЕКТА РЕВИЗИЈЕ

Слободанка Келечевић

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ АРХИТЕКТОНСКИХ УСЛУГА И ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА

Весна Јовичић

ДОНЕТ ЈЕ НОВИ ПРАВИЛНИК О ЗАЈЕДНИЧКИМ КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ, ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О СИСТЕМУ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Душица Стојановић

НОВИ ПРАВИЛНИЦИ ИЗ ОБЛАСТИ ОПОРЕЗИВАЊА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Јелена Маринковић

ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦИМА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ, ОДНОСНО ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Јелена Маринковић

УСКЛАЂЕНИ СУ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ ПОРЕЗА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА ЗА 2020. ГОДИНУ

Маријан Блешић

АКТУЕЛНА МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
ВЕЗАНА ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА KOJИ УРЕЂУЈУ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ - ПРИМЕНА У ЛОКАЛНОЈ ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ - ПРИМЕНА У ЛОКАЛНОЈ ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

БОРАВИШНА ТАКСА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК О ЗАЈЕДНИЧКИМ КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ, ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О СИСТЕМУ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА И ИСПРАВКЕ СРАЗМЕРНОГ ПОРЕСКОГ ОДБИТКА

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (228. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА ФЕБРУАР 2020. ГОДИНЕ