10. Садржај 10/2020

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - Мирјана Кркић, председница општине Ћићевац

I АКТУЕЛНОСТИ

Ивана Бошковић

СОФТВЕР ЗА ПРИПРЕМУ И САСТАВЉАЊЕ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ САВЕТНИКWEB И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НОВОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР - КИБЈЛС

Алжбета Марко

ПРИМЕНА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У БУЏЕТИМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ СА ПРИМЕРОМ ПЛАНА ПОСТУПКА УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИЛИ ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Др Наташа Завођа

УРЕДБА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПЛАНА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Миланка Марковић

АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Добрила Кнежевић

ОДЛУКА О ДОПУНАМА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ВОДНОГ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2015. ДО 2025. ГОДИНЕ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Славица Медић

ИЗ­ВЕ­ШТАЈ О ИЗ­ВР­ШЕ­ЊУ ОД­ЛУ­КЕ О БУ­ЏЕ­ТУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Ивана Бошковић

УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА СТАНОВЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И СВОЈИНИ ГРАЂАНА

Ивана Бошковић

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ОТПЛАТНИХ РАТА НА ДАН 30.09.2020. ЗА ОТКУПЉЕНЕ СТАНОВЕ И ОДОБРЕНЕ СТАМБЕНЕ ЗАЈМОВЕ

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

СПРОВОЂЕЊЕ МОНИТОРИНГА НАД ПРИМЕНОМ ПРОПИСА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Борисав Кнежевић

АНАЛИЗА ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ СА АСПЕКТА ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

ТРУДНИЧКО БОЛОВАЊЕ

Секула Новаковић

ПРАВНА ПРИРОДА ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Биљана Бауцал - Рајић

ОБРАЧУНАВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЕЛУ

Др Весна Стојановић

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ ПРЕМА ЗАКОНУ О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРД AS 2502 PCAOB - ПРОЦЕНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТВРДЊИ РУКОВОДСТВА

Слободанка Келечевић

ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Весна Јовичић

НЕПРАВИЛНОСТИ У РАДУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

ПОТВРДА О ИЗМИРЕНИМ ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА НЕРЕЗИДЕНТА РАДИ ПРЕНОСА СРЕДСТАВА СА РАЧУНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ИНОСТРАНСТВО

Јелена Маринковић

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Душица Стојановић

ПРИМЕНА ПДВ ПРОПИСА

ПОРЕСКА КОНТРОЛA ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Биљана Мирић - Богдановић

АКТУЕЛНОСТИ У ВЕЗИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОБИТИ ПРАВНИХ ЛИЦА

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК О МОНИТОРИНГУ НАД ПРИМЕНОМ ПРОПИСА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ 

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (236. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ