01. Садржај 01/2020

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - Видоје Петровић, градоначелник Лознице

I АКТУЕЛНОСТИ

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Нада Ђорђевић

КОМЕНТАР ЗАКОНА О БЕСПЛАТНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ

Татјана Миливојевић

УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА

Алжбета Марко

НОВИ ЗАКОН О КОНТРОЛИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ У ПРИМЕНИ ОД 1. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ

Миланка Марковић

КОМЕНТАР УРЕДБЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ АКТИВНОСТИ
КОЈЕ УТИЧУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРЕМА СТЕПЕНУ НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ КОЈИ НАСТАЈЕ ОБАВЉАЊЕМ АКТИВНОСТИ, ИЗНОСИМА НАКНАДА

Драгица Рајовић

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ (III део)

Добрила Кнежевић

СТРУКТУРНЕ МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАБИЛНОСТИ И ОДРЖИВОСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА

Биљана Бауцал - Рајић

КОМЕНТАР ПРЕДЛОГА УРЕДБЕ О ПАУШАЛНОМ ОПОРЕЗИВАЊУ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Славица Медић

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Александар Ранковић

НАПОМЕНЕ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ У ВЕЗИ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ И ДРУГЕ МЕРЕ ПРОПИСАНЕ ПРЕДЛОГОМ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Борисав Кнежевић

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

ОБРАЧУНИ ЗАРАДА, ОДНОСНО ПЛАТА ПРЕМА НОВОПРОПИСАНИМ ПАРАМЕТРИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ

Славица Манојловић

ИЗМЕНЕ ЗАКОНА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ И НОВОГОДИШЊИ И БОЖИЋНИ ПОКЛОНИ

Секула Новаковић

ВРСТЕ И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДНИХ МЕСТА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Др Весна Стојановић

ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ ПО ОДРЕДБАМА НАЈНОВИЈИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРД AS 2401 PCAOB - РАЗМАТРАЊЕ ПРЕВАРА (ЗАВРШНЕ ПРЕПОРУКЕ)

Слободанка Келечевић

НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНЕ КОНТРОЛОМ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА

Весна Јовичић

УПИТНИК ЗА САМООЦЕЊИВАЊЕ - КОРАК У АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

УСВОЈЕН JE ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Јелена Маринковић

УСВОЈЕН СЕТ ПОРЕСКИХ ЗАКОНА

Душица Стојановић

МИШЉЕЊА О ПРИМЕНИ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ

Јелена Маринковић

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПРИНУДНА НАПЛАТА ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ЛОКАЛНОЈ ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Биљана Мирић - Богдановић

НОВИНЕ КОЈЕ ДОНОСИ УСВАЈАЊЕ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТАНДАРДНОМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ ОКВИРУ И КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (227. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА ЈАНУАР 2020. ГОДИНЕ

 

ОБЈАВЉЕНО У ЧАСОПИСУ САВЕТНИК У 2019. ГОДИНИ