09. Садржај 09/2019

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - Ненад Станковић, председник општине Алексинац

I АКТУЕЛНОСТИ

Алжбета Марко

ОСВРТ НА ОБАВЕЗЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРЕМА НОВОМ ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Драгица Рајовић

ОДЛУКА О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДА БЕОГРАДА

Нада Ђорђевић

УСТАНОВЉАВАЊЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА

Драгица Рајовић

ЗАКОН О КОМУНАЛНОЈ МИЛИЦИЈИ

Добрила Кнежевић

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕГИОНАЛНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ РЕФОРМЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2020. ГОДИНЕ

Миланка Марковић

АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Александар Ранковић

ПЛАЋАЊЕ У РАТАМА ПОСРЕДСТВОМ ЛИКВИДАТУРЕ

Славица Медић, Христивоје Костић

ЕВИДЕНТИРАЊЕ НАБАВКЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (СУВЕНИРА)
КОД ТУРИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ИЗВРШЕЊЕ, ИЗМЕНА И РАСКИД УГОВОРА - ПРЕМА НОВИМ РЕШЕЊИМА

Борисав Кнежевић

ПРЕПОРУКА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ 2017/1805 О ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ НАБАВКИ - ИЗГРАДЊА СТРУКТУРЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

НАКНАДА ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА ЗАПОСЛЕНОГ ЗБОГ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД – БОЛОВАЊЕ

Секула Новаковић

НАЈВАЖНИЈА РЕШЕЊА НОВОГ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

Биљана Бауцал - Рајић

ОТПРЕМНИНА ПРЕМА ПРОГРАМУ ЗА РЕШАВАЊЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ И СТИМУЛАТИВНА ОТПРЕМНИНА

Др Весна Стојановић

ПРАВО НА РАД ПЕНЗИОНЕРА ПОСЛЕ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ

Наташа Завођа

НОВИНА У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

УЗОРКОВАЊЕ У ИСПИТИВАЊИМА КОНТРОЛА - НАСТАВАК СТАНДАРДА 2315

Слободанка Келечевић

КОНТРОЛА ПОСТУПКА ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА

Весна Јовичић

БЕНЕФИТИ ОД ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

АКТУЕЛНА МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ВЕЗАНА ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА KOJИ УРЕЂУЈУ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И УСЛОВНИ ОТПИС КАМАТЕ И МИРОВАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА

Јелена Маринковић

ОЛАКШИЦЕ КОД ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ДОБРА НАМЕЊЕНА ДАЉОЈ ПРОДАЈИ

Душица Стојановић

ПРИМЕНА ПДВ ПРОПИСА КРОЗ ДАТА СЛУЖБЕНА МИШЉЕЊА

ПОВРАЋАЈ И ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНИХ ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ЛПА

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Биљана Мирић - Богдановић

ПОРЕСКО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ПРЕМА ЗАКОНУ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ОПОРЕЗИВАЊЕ ДОБИТИ ПРАВНИХ ЛИЦА

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ЗАКОН О КОМУНАЛНОЈ МИЛИЦИЈИ

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (223. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ