09. Садржај 09/2018

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - Митар Вучуревић, председник општине Житиште

I АКТУЕЛНОСТИ

Татјана Миливојевић

ОБАВЕЗА КОРИСНИКА БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНКУ ПРОГРАМА

Алжбета Марко

ОСВРТ НА ПРЕПОРУКЕ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМЕНЕ БУЏЕТСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ОПШТИНА И ГРАДОВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Нада Ђорђевић

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Весна Стојановић

ЗАШТИТА МАЈКЕ И ДЕТЕТА НАЈНОВИЈИМ ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Добрила Кнежевић

OДЛУКA О ИЗМЕНАМА СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЊЕНО СПРОВОЂЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 2018. – 2020. ГОДИНА

Биљана Мирић - Богдановић

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ, КАПИТАЛНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Александар Ранковић

ИЗВРШНИ ПОСТУПАК НА ПРИМЕРУ ПОТРАЖИВАЊА ОД РОДИТЕЉА ЗА БОРАВАК ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

МОГУЋНОСТ ОБУСТАВЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРЕМА ЧЛАНУ 109. СТАВ 2. ЗЈН

Борисав Кнежевић

ТРОШКОВИ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА (LCC) У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

НАКНАДА ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ПЛАТЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ПРЕМА НОВОМ ЗАКОНУ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Секула Новаковић

ИЗВРШЕНЕ СУ ЗНАЧАЈНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

СТАНДАРД 1100 PCAOB – ОПШТИ ПОЈМОВИ ПРИ РАЗМАТРАЊУ РИЗИКА РЕВИЗИЈЕ

Слободанка Келечевић

НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНЕ КОНТРОЛОМ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Весна Јовичић

НАДЗОР НАД ИЗВРШАВАЊЕМ ЗАДАТАКА РЕВИЗИЈЕ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

АКТУЕЛНА МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ВЕЗАНА ЗА СПОРНЕ СИТУАЦИЈЕ НАСТАЛЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Јелена Маринковић

ОЛАКШИЦЕ КОД ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ТЗВ. СТАТИЦИ - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Душица Стојановић

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ

ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ПРЕКО ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Биљана Бауцал-Рајић

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД КАПИТАЛА

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ - пречишћен текст

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОДСУСТВО СА РАДА ИЛИ РАДА СА ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ РЕГИСТРОВАЊА ФАКТУРА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАХТЕВА ЗА ИСПЛАТУ, КАО И НАЧИНУ ВОЂЕЊА И САДРЖАЈУ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ФАКТУРА - пречишћен текст

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗE НА ИМОВИНУ ПРЕКО ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (211. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ