8. Садржај 08/2018

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - МИРЕЛА РАДЕНКОВИЋ, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЛАПОВО

I АКТУЕЛНОСТИ

Татјана Миливојевић

ПОСТУПАЊЕ ПО УРЕДБИ О САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПРИПРЕМЕ И ОЦЕНЕ, КАО И ПРАЋЕЊУ СПРОВОЂЕЊА И ИЗВЕШТАВАЊУ О РЕАЛИЗАЦИЈИ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ПРИЛИКОМ ПРИПРЕМЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Алжбета Марко

ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА И ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ

Нада Ђорђевић

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Добрила Кнежевић

СТРАТЕГИЈA РАЗВОЈА СЛОБОДНИХ ЗОНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ

Др Весна Стојановић

ПОСТУПАК И НАЧИН ИСПЛАТЕ ПЕНЗИЈА И НОВЧАНИХ НАКНАДА НА ОСНОВУ ПРАВА ОСТВАРЕНИХ КОД ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (ОГЛЕДНИ ПРИМЕР)

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

НАЈЧЕШЋИ РАЗЛОЗИ ЗА ПОНИШТЕЊЕ ПОСТУПКА У ЦЕЛИНИ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

Борисав Кнежевић

НЕПРАВИЛНОСТИ У ПОСТУПАЊУ НАРУЧИЛАЦА ПРИЛИКОМ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ОЦЕНА ДОСТАВЉЕНИХ ДОКАЗА И „ФОРМАЛНИ“ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

РАД СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ – ПРАВО НА ЗАРАДУ И ДРУГА ПРИМАЊА

Секула Новаковић

ОДМОРИ И ОДСУСТВА СА РАДА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Бауцал - Рајић

ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЕ ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У ДОБИТИ

Наташа Завођа

НОВИНЕ У ЗАКОНУ О МИРНОМ РЕШАВАЊУ РАДНИХ СПОРОВА

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

СТАНДАРД 801 PCAOB - РЕВИЗИЈА ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА У РАДУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Слободанка Келечевић

НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНЕ КОНТРОЛОМ КОРИШЋЕЊА ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА

Весна Јовичић

ЕТИЧКИ КОДЕКС ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Јасминка Недић - Станишић

УПУТСТВО О ПОСТУПАЊУ ИНСПЕКЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ЗЛОУПОТРЕБЕ ПРАВА НА ПРЕДСТАВКУ И ПРИТУЖБУ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА ПОРЕЗЕ НА ИМОВИНУ ПРЕКО ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА У СКЛАДУ СА ПОЗИТИВНИМ ПРОПИСИМА

Душица Стојановић

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ

Јелена Маринковић

ИЗМЕЊЕНИ СУ ОБРАСЦИ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Јелена Маринковић

КРАТАК ОСВРТ НА РАДНУ ВЕРЗИЈУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ

КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛA ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Биљана Мирић-Богдановић

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН (НЕКИХ ОД) ПРИХОДА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ЗАКОН О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ - пречишћен текст -

ПРАВИЛНИК О ОБЛИКУ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПДВ И О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ - пречишћен текст -

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (210. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ