08. Садржај 08/2019

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА: ЉИЉАНА КИТИЋ, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

I АКТУЕЛНОСТИ

Алжбета Марко

ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

Милеса Марјановић, Мирослав Бунчић

УЛОГА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА У БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ

Татјана Миливојевић

ЕВИДЕНЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Нада Ђорђевић

OДРЕДБЕ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА

Миланка Марковић

УРEДБА O КРИТEРИJУМИМA ЗA OДРEЂИВAЊE AКТИВНOСТИ КOJE УТИЧУ НA ЖИВOТНУ СРEДИНУ ПРEМA КOЛИЧИНИ ЗAГAЂEЊA, OДНOСНO СТEПEНУ НEГAТИВНOГ УТИЦAJA НA ЖИВOТНУ СРEДИНУ КOJИ НAСТAJE OБAВЉAЊEМ AКТИВНOСТИ

Добрила Кнежевић

СТРАТЕГИЈA ОДРЖИВОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО 2030. ГОДИНЕ

Драгица Рајовић

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ГЛАВНОМ ГРАДУ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Александар Ранковић

ФОРМИРАЊЕ ВРСТЕ ПРЕНОСА - КЊИЖЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ПРОГРАМУ ТРЕЗОР-САВЕТНИК

Славица Медић

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (ОГЛЕДНИ ПРИМЕР)

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУДА – НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ НОВИНЕ КОЈЕ НАС ОЧЕКУЈУ

Борисав Кнежевић

ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

ОПОРЕЗИВАЊЕ ТРОШКОВА И ДРУГИХ РАСХОДА КОЈИ СЕ ИСПЛАЋУЈУ ЛИЦИМА КОЈА НИСУ ЗАПОСЛЕНА КОД ИСПЛАТИОЦА

Секула Новаковић

ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ДОДАТНОГ ОБРАЗОВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Бауцал - Рајић

КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ПО ОСНОВУ ОРГАНИЗОВАЊА РЕКРЕАЦИЈЕ, СПОРТСКИХ ДОГАЂАЈА И АКТИВНОСТИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Др Весна Стојановић

ОДЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ПЕНЗИЈЕ ПО ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Биљана Бауцал - Рајић

КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ЗА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНОГ ПО ОСНОВУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА КОЈЕ СТЕКНЕ БЕЗ НАКНАДЕ ИЛИ ПО ПОВЛАШЋЕНОЈ ЦЕНИ

Наташа Завођа

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

УЗОРКОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗВОЂЕЊА РЕВИЗИЈЕ - СТАНДАРД 2315 PCAOB

Слободанка Келечевић

ПРИХОД ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ

Весна Јовичић

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА САГЛАСНО ЗАКОНУ О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ И ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА

Јелена Маринковић

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Душица Стојановић

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ПРИЈАВЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОБВЕЗНИКА ПДВ, ПОСТУПКУ ЕВИДЕНТИРАЊА И БРИСАЊА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ И О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ПДВ

ПОСТУПАК ПО ЖАЛБИ НА ДОНЕТА РЕШЕЊА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ УТВРЂИВАЊУ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ОСТАЛИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ У ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ

Биљана Мирић - Богдановић

АКТУЕЛНОСТИ У ВЕЗИ ОПОРЕЗИВАЊА НЕДОБИТНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И САДРЖАЈУ ИЗВЕШТАВАЊА О ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА ЗА ПЛАТЕ КОД ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2019. ГОДИНИ

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (222. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ