07. Садржај 07/2019

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - ВЛАДИМИР ЗАХАРИЈЕВ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

I АКТУЕЛНОСТИ

Милеса Марјановић

УТВРЂИВАЊЕ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Алжбета Марко

ПОСЛОВИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - KОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДНИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Миланка Марковић

КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У НЕШУМСКЕ НАМЕНЕ

Добрила Кнежевић

ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2019. ГОДИНЕ

Славица Медић

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2019. ГОДИНЕ

Александар Ранковић

ФИНАНСИЈСКО И РАЧУНОВОДСТВЕНО ПРАЋЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА КОД ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА И УСАГЛАШАВАЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА - НОВИНЕ И ИЗМЕНЕ КОЈЕ ОЧЕКУЈУ НАРУЧИОЦЕ И ПОНУЂАЧЕ

Борисав Кнежевић

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ НА НАКНАДУ ШТЕТЕ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОДИШЊИ ОДМОР И ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ТОГ ПРИМАЊА

Секула Новаковић

ТРАЈАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У ОРГАНИМА АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Јасминка Недић - Станишић

ОЦЕЊИВАЊЕ СЛУЖБЕНИКА У ЈЕДИНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Биљана Бауцал - Рајић

ОТПРЕМНИНА ПРИЛИКОМ ОТПУШТАЊА СА ПОСЛА - ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

Славица Манојловић

УСВОЈЕН ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИМ СЕ УВЕЋАВАЈУ ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Наташа Завођа

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

СТАНДАРД 2310 PCAOB - ПРОЦЕС ПОТВРДЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ДОКАЗА

Слободанка Келечевић

ПРОГРАМ РАДА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Весна Јовичић

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

 VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

АКТУЕЛНА МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ВЕЗАНА ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА KOJИ УРЕЂУЈУ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Јелена Маринковић

ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА

Душица Стојановић

ОПОРЕЗИВАЊЕ ПДВ ПРОМЕТА ДОБАРА И УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА

ПОРЕСКА КОНТРОЛA ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

Биљана Мирић - Богдановић

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ПРИХОДА ОСТВАРЕНОГ ПО ОСНОВУ РАСПОДЕЛЕ ЛИКВИДАЦИОНОГ ОСТАТКА

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (221. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ