06. Садржај 06/2018

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - Сафет Павловић, председник општине Жагубица

I АКТУЕЛНОСТИ

Татјана Миливојевић

ОДГОВОРИ НА ДИЛЕМЕ КОЈЕ СУ НАСТАЛЕ У ПРИМЕНИ ПРОПИСА КОЈИМА СУ УТВРЂЕНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Алжбета Марко

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИЛИ ГРАДА

Добрила Кнежевић

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Нада Ђорђевић

НАДЛЕЖНОСТИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Биљана Мирић-Богдановић

УСКЛАЂЕНИ НОМИНАЛНИ ИЗНОСИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Др Весна Стојановић

ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА И ПРАВО НА ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

ИЗМИРИВАЊЕ ОБАВЕЗА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРЕМА ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ПУТЕМ АСИГНАЦИЈЕ

Христивоје Костић

НАМЕНСКА КРЕДИТНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОТПЛАТА КРЕДИТА

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ТРЕТМАН ДОМАЋИХ ДОБАРА И ДОМАЋИХ ПОНУЂАЧА

Борисав Кнежевић

НЕПРАВИЛНОСТИ У ПОСТУПАЊУ НАРУЧИЛАЦА ПРИЛИКОМ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У КОНТЕКСТУ ПРАКСЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада ђорђевић-Гајић

КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА У 2018. ГОДИНИ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Секула Новаковић

КАДРОВСКИ СИСТЕМ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Биљана Бауцал-Рајић

УГОВОР О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

ДОДАТAК Ц СТАНДАРДА 2201 PCAOB - ПОСЕБНЕ СИТУАЦИЈЕ И ВЕЗА СА СТАНДАРДОМ AS 1205

Слободанка Келечевић

КОНТРОЛА ЗАПОШЉАВАЊА СА АСПЕКТА ПРИМЕНЕ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 27Е ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

Јасминка Недић-Станишић

УПРАВНА ИНСПЕКЦИЈА

Весна Јовичић

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА КАО ДЕО СИСТЕМА ИНТЕРНИХ ФИНАНСИЈСКИХ КОНТРОЛА

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

АКТУЕЛНА МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ВЕЗАНА ЗА СПОРНЕ СИТУАЦИЈЕ НАСТАЛЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Душица Стојановић

УРЕДБА О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ИЗВРШАВАЊУ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА ЗА ВРЕМЕ ВАЖЕЊА РЕЗОЛУЦИЈЕ САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ ОУН БРОЈ 1244

Јелена Маринковић

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ДОНАЦИЈА КОЈЕ ПРИМИ ГРУПА ГРАЂАНА КАО ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТ

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ – ПРИМЕНА У ЛОКАЛНОЈ ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Биљана Мирић-Богдановић

НОВА ПОДЗАКОНСКА АКТА У ОБЛАСТИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОБИТИ ПРАВНИХ ЛИЦА

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКОЈ УПРАВИ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА O УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И РАСПОРЕД СРЕДСТАВА СА ТИХ РАЧУНА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О СТАНДАРДНОМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ ОКВИРУ И КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (208. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА ЈУН 2018. ГОДИНЕ