05. Садржај 05/2018

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - МАРКО ЛАЗИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

I АКТУЕЛНОСТИ

Алжбета Марко

ОСВРТ НА НОВУ УРЕДБУ О СРЕДСТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

Добрила Кнежевић

СТРАТЕГИЈА ПОДСТИЦАЊА РАЂАЊА

Наташа Завођа

ПРЕДСТОЈЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ АГЕНЦИЈАМА

Др Весна Стојановић

ПОВЕЗИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИМА И БИВШИМ ЗАПОСЛЕНИМА ИЗ ОДРЕЂЕНИХ ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

ПОСТУПАК БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КАО ИСПОРУЧИОЦА СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА И ОТПАДА

Христивоје Костић

ПОСТУПАК КЊИЖЕЊА ПРЕНЕТОГ СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА И КОРИШЋЕНОГ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ - ПРИКАЗ РУЧНОГ КЊИЖЕЊА

Ивана Бошковић

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ОТПЛАТНИХ РАТА НА ДАН 31.03.2018. ЗА ОТКУПЉЕНЕ СТАНОВЕ У ДРУШТВЕНОЈ И ДРЖАВНОЈ ИМОВИНИ И ОДОБРЕНЕ СТАМБЕНЕ ЗАЈМОВЕ

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ КАО МОГУЋНОСТ ОДБИЈАЊА ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Борисав Кнежевић

НЕПРАВИЛНОСТИ У ПОСТУПАЊУ НАРУЧИЛАЦА ПРИЛИКОМ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У КОНТЕКСТУ ПРАКСЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ - НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ НА НАКНАДУ ШТЕТЕ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОДИШЊИ ОДМОР И ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ТОГ ПРИМАЊА

Секула Новаковић

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Бауцал - Рајић

ОДОБРАВАЊЕ ЗАЈМА ЗАПОСЛЕНИМА

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

ПОСЕБНЕ ТЕМЕ У ВЕЗИ ИНТЕГРАЦИЈЕ РЕВИЗИЈЕ ДАТЕ У ДОДАТКУ Б СТАНДАРДА 2201 PCAOB

Слободанка Келечевић

ПРЕУЗИМАЊЕ ОБАВЕЗА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СУПРОТНО ЗАКОНУ ИЛИ ДРУГОМ ПРОПИСУ

Весна Јовичић

УПРАВЉАЧКА ОДГОВОРНОСТ ОСНОВА СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

УСВОЈЕНЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Душица Стојановић

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Јелена Маринковић

НАСТАНАК, ОДНОСНО ПРЕСТАНАК ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПРИНУДНА НАПЛАТА ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ИЗ НЕПОКРЕТНОСТИ

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Биљана Мирић-Богдановић

САСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ - пречишћен текст -

УРЕДБА О СРЕДСТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (207. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА МАЈ 2018. ГОДИНЕ