05. Садржај 05/2019

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - ИГЊАТ РАКИТИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА

I АКТУЕЛНОСТИ

Милеса Марјановић, Мирослав Бунчић

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ - ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНКУ ПРОГРАМА

Алжбета Марко

ОСВРТ НА УРЕДБУ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИРОДЕ РАСХОДА И УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИБАВЉАЊА САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ УГОВОРА КОЈИ, ЗБОГ ПРИРОДЕ РАСХОДА, ЗАХТЕВАЈУ ПЛАЋАЊЕ У ВИШЕ ГОДИНА

Миланка Марковић

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

Татјана Миливојевић

СТАВОВИ У ПОСТУПАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРИЛИКОМ ИЗВРШАВАЊА ПРОПИСАНИХ НАДЛЕЖНОСТИ

Добрила Кнежевић

ПРОГРАМ ЗА ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕРИОД 2019. - 2020. ГОДИНЕ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Александар Ранковић

ПРИПРЕМА НАЛОГА ЗА КЊИЖЕЊЕ ИЗ АПЛИКАЦИЈЕ „ОБРАЧУН ЗАРАДА И НАКНАДА“ У АПЛИКАЦИЈУ „ФИНАНСИЈСКО“ ПРОГРАМА ТРЕЗОР - САВЕТНИК

Славица Медић

ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДАТИХ И ПРИМЉЕНИХ АВАНСА КОД КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Ивана Бошковић

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ОТПЛАТНИХ РАТА НА ДАН 31.03.2019. ЗА ОТКУПЉЕНЕ СТАНОВЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ОДОБРЕНЕ СТАМБЕНЕ ЗАЈМОВЕ

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

ОЧЕКИВАНЕ НОВИНЕ И ИЗМЕНЕ У СИСТЕМУ ЈАВНИХ НАБАВКИ (III део)

Борисав Кнежевић

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА У КОНТЕКСТУ ЗАКОНОДАВСТВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

КОМЕНТАР НОВОГ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Секула Новаковић

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ПУТЕМ СТАЖИРАЊА

Биљана Бауцал - Рајић

НАКНАДА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ

Наташа Завођа

ИЗМЕЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

ОДГОВОР НА РИЗИКЕ - СТАНДАРД 2301 PCAOB (ЗАВРШНИ ДЕО)

Слободанка Келечевић

ЗАКЉУЧИВАЊЕ АУТОРСКИХ УГОВОРА И УГОВОРА О ДЕЛУ КОД КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Весна Јовичић

ПРЕПОРУКЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У СИСТЕМУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

АКТУЕЛНА МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ВЕЗАНА ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА KOJИ УРЕЂУЈУ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Јелена Маринковић

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Душица Стојановић

МИШЉЕЊА О ПРИМЕНИ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ - САМООПОРЕЗИВАЊЕ

Биљана Мирић - Богдановић

УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ СУ ОСНОВАНИ РАДИ СТИЦАЊА ДОБИТИ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ОВЛАШЋЕНИХ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (219. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА МАЈ 2019. ГОДИНЕ