04. Садржај 04/2019

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - ЂУРО ЖИГА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

I АКТУЕЛНОСТИ

Алжбета Марко

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА ПРИЈАВЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ФУНКЦИОНЕРА
ПРЕМА ЗАКОНУ О АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРИМАЊЕ
ПОКЛОНА ФУНКЦИОНЕРА

Миланка Марковић

ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Добрила Кнежевић

AКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2018. - 2020. ГОДИНЕ

Др Весна Стојановић

ПОЧЕТАК ПРИМЕНЕ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ (I део)

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Александар Ранковић

ПРИПРЕМА И САСТАВЉАЊЕ ПЕРИОДИЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У ПРОГРАМУ „ТРЕЗОР“

Славица Медић

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2019. ГОДИНЕ

Славица Медић

ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА ПРЕНЕТИХ БИЛАНСНИХ ПОЗИЦИЈА ИЗ 2018. ГОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

Ивана Бошковић

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ОТПЛАТНИХ РАТА НА ДАН 31.12.2018. ЗА ОТКУПЉЕНЕ СТАНОВЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Ивана Бошковић

УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА СТАНОВЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И СВОЈИНИ ГРАЂАНА

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

ОЧЕКИВАНЕ НОВИНЕ И ИЗМЕНЕ У СИСТЕМУ ЈАВНИХ НАБАВКИ (II део)

Борисав Кнежевић

ТРAНСПАРЕНТНОСТ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

УКИДАЊЕ ОБАВЕЗЕ ПОДНОШЕЊА ОБРАСЦА М-4 ЗА 2018. ГОДИНУ И НАРЕДНЕ ГОДИНЕ У СКЛАДУ СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Нада Ђорђевић-Гајић

ВАСКРШЊИ И ПРВОМАЈСКИ ПРАЗНИЦИ

Секула Новаковић

ВРСТЕ И ПРАВНА ПРИРОДА ПРЕМЕШТАЈА ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Бауцал - Рајић

ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Јасминка Недић - Станишић

ПОЛОЖАЈ ФУНКЦИОНЕРА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Наташа Завођа

ПОЛОЖАЈ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА УСВОЈЕНИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

ОДГОВОР НА РИЗИКЕ - СТАНДАРД 2301 PCAOB

Слободанка Келечевић

НЕПРАВИЛНОСТИ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О РОКОВИМА ИЗМИРИВАЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

Весна Јовичић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СИСТЕМУ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

АКТУЕЛНА МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ВЕЗАНА ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Јелена Маринковић

НАСТАНАК ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Душица Стојановић

РЕФУНДАЦИЈА ПДВ КУПЦУ ПРВОГ СТАНА

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Биљана Мирић - Богдановић

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И САДРЖАЈУ ИЗВЕШТАВАЊА О ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА ЗА ПЛАТЕ У БУЏЕТИМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ У 2019. ГОДИНИ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА O УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И РАСПОРЕД СРЕДСТАВА СА ТИХ РАЧУНА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О СТАНДАРДНОМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ ОКВИРУ И КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (218. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ