04. Садржај 04/2018

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - ЈАСМИНА ПАЛУРОВИЋ, ГРАДОНАЧЕЛНИЦА КРУШЕВЦА

I АКТУЕЛНОСТИ

Алжбета Марко

УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧЈИ ДОДАТАК КАО ПОВЕРЕН ПОСАО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Татјана Миливојевић

ОДГОВОРИ НА ПОЈЕДИНА ПИТАЊА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Нада Ђорђевић

ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА ФУНКЦИОНЕРА О ИМОВИНИ И ПРИХОДИМА АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Добрила Кнежевић

НАЦИОНАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић

ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДАТИХ И ПРИМЉЕНИХ МЕНИЦА КОД КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Славица Медић

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2018. ГОДИНЕ

Славица Медић

ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА У 2018. ГОДИНИ НА ОСНОВУ ПРЕНЕТИХ БИЛАНСНИХ ПОЗИЦИЈА ИЗ 2017. ГОДИНЕ

Христивоје Костић

КЊИЖЕЊЕ ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ НАКНАДА ПО ОСНОВУ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

СТВАРНА САДРЖИНА ПОНУДЕ - ОЦЕНА ПОНУДЕ КАО ПРИХВАТЉИВЕ ИЛИ НЕПРИХВАТЉИВЕ

Борисав Кнежевић

ОЦЕНА ОЕЦД-А О СПРОВОЂЕЊУ РЕФОРМЕ СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ У СРБИЈИ - ЗАКОНСКИ ОКВИР, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ И ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић-Гајић

ВАСКРШЊИ И ПРВОМАЈСКИ ПРАЗНИЦИ

Нада Ђорђевић-Гајић

ПОПУЊАВАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ОБРАЗАЦА М-4, ОДНОСНО М-4К ЗА 2017. ГОДИНУ

Секула Новаковић

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Секула Новаковић

ИЗВРШЕНЕ СУ ЗНАЧАЈНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Весна Стојановић

УТВРЂИВАЊЕ ПОЧЕТКА И ПРЕСТАНКА СТАЖА ОСИГУРАЊА ЗА НЕПРИЈАВЉЕНЕ ОСИГУРАНИКЕ У СКЛАДУ СА НАЈНОВИЈИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

ОГРАНИЧЕЊА У РАДУ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ - НАСТАВАК СТАНДАРДА 2201 PCAOB

Слободанка Келечевић

НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНЕ КОНТРОЛОМ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

Весна Јовичић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

ОБАВЕЗНОСТ МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ МИШЉЕЊА

Душица Стојановић

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О ОПРЕДЕЉЕЊУ ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ПДВ ЗА ПРОМЕТ ИНВЕСТИЦИОНОГ ЗЛАТА, САДРЖИНИ РАЧУНА ЗА ПРОМЕТ ИНВЕСТИЦИОНОГ ЗЛАТА И САДРЖИНИ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ТОМ ПРОМЕТУ

Јелена Маринковић

НАБАВНА ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ КАО ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ - САМООПОРЕЗИВАЊЕ

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Биљана Бауцал-Рајић

ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

Биљана Мирић-Богдановић

УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ СУ ОСНОВАНИ РАДИ СТИЦАЊА ДОБИТИ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ЗАКОН О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ - пречишћен текст -

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТАНДАРДНОМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ ОКВИРУ И КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ВОЂЕЊА И ИЗГЛЕДУ ЕВИДЕНЦИЈЕ ДЕПОНИЈА И СМЕТЛИШТА НА ПОДРУЧЈУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (206. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ