03. Садржај 03/2018

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - Зоран Тодоровић, председник општине Власотинце

I АКТУЕЛНОСТИ

Алжбета Марко

НАДЗОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НАД ИЗВРШЕЊЕМ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ БУЏЕТА КАО ИНСТРУМЕНТ НАДЗОРА НАД БУЏЕТОМ

Татјана Миливојевић

НАМЕНСКИ ТРАНСФЕР ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Нада Ђорђевић

РЕФЕРЕНДУМ КАО ОБЛИК НЕПОСРЕДНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА

Добрила Кнежевић

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ДУГОМ У ПЕРИОДУ ОД 2018. ДО 2020. ГОДИНЕ

Др Весна Стојановић

УСТАВНА ЖАЛБА КАО СРЕДСТВО ЗАШТИТЕ НЕКИХ ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић, Христивоје Костић

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Христивоје Костић

КЊИГОВОДСТВЕНЕ ГРЕШКЕ И ЊИХОВЕ ИСПРАВКЕ

Славица Медић

ОТВАРАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ЗА 2018. ГОДИНУ

Ивана Бошковић

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ОТПЛАТНИХ РАТА НА ДАН 31.12.2017. ЗА ОТКУПЉЕНЕ СТАНОВЕ У ДРУШТВЕНОЈ И ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Ивана Бошковић

УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА СТАНОВЕ У ДРУШТВЕНОЈ, ДРЖАВНОЈ И СВОЈИНИ ГРАЂАНА

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ КАО РАЗЛОГ ОСПОРАВАЊА У ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Борисав Кнежевић

НЕПРАВИЛНОСТИ У ПОСТУПАЊУ НАРУЧИЛАЦА ПРИЛИКОМ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У КОНТЕКСТУ ПРАКСЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ - СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА И УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић-Гајић

ОБРАЧУН ЗАРАДА, ОДНОСНО ПЛАТЕ И ДРУГИХ ПРИМАЊА ПРЕМА УСКЛАЂЕНИМ НЕОПОРЕЗИВИМ ИЗНОСИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ

Нада Ђорђевић-Гајић

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ДАВАЊА ПОКЛОНА ПОВОДОМ 8. МАРТА – ДАНА ЖЕНА

Секула Новаковић

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ И ПРЕДМЕТ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Секула Новаковић

НОВЕ ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА ПРЕМА ПОСЛЕДЊИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ

Наташа Завођа

ОБАВЕЗА ПРОДУЖЕЊА РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗАПОСЛЕНОЈ ЖЕНИ ЗБОГ ТРУДНОЋЕ, ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ - НАСТАВАК СТАНДАРДА 2201 PCAOB

Слободанка Келечевић

КОМЕНТАР ИЗМЕНА ЗАКОНА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

Весна Јовичић

ПОВЕЉА У ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

OДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ И УРЕДБИ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА

Душица Стојановић

МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ПРИМЕНИ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ

Јелена Маринковић

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

Биљана Мирић-Богдановић

САСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ БИЛАНСА ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

ЗАКОН О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА - пречишћен текст-

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ РЕГИСТРОВАЊА ФАКТУРА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАХТЕВА ЗА ИСПЛАТУ, КАО И НАЧИНУ ВОЂЕЊА И САДРЖАЈУ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ФАКТУРА

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И САДРЖАЈУ ИЗВЕШТАВАЊА О ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА ЗА ПЛАТЕ У БУЏЕТИМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ У 2018. ГОДИНИ

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (205. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА МАРТ 2018. ГОДИНЕ