03. Садржај 03/2019

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - МИЛОВАН КОВАЧЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

I АКТУЕЛНОСТИ

Алжбета Марко

ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Татјана Миливојевић

ПРИПРЕМА ПЛАНА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Миланка Марковић

НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Нада Ђорђевић

УДРУЖИВАЊЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Добрила Кнежевић

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2020. ГОДИНЕ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић, Христивоје Костић

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Славица Медић 

ОТВАРАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ЗА 2019. ГОДИНУ

Славица Медић 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА У ПОСТУПКУ КОНСОЛИДАЦИЈЕ

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић         

ОЧЕКИВАНЕ НОВИНЕ И ИЗМЕНЕ У СИСТЕМУ ЈАВНИХ НАБАВКИ (I део)

Данијела Бокан

ПРИПРЕМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА

Борисав Кнежевић

ТРОФАЗНИ/ДВОСТЕПЕНИ ПРОЦЕС ЗАШТИТЕ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

ОБРАЧУН ЗАРАДА, ОДНОСНО ПЛАТЕ И ДРУГИХ ПРИМАЊА ПРЕМА УСКЛАЂЕНИМ НЕОПОРЕЗИВИМ ИЗНОСИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

Нада Ђорђевић - Гајић

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ДАВАЊА ПОКЛОНА ПОВОДОМ 8. МАРТА – ДАНА ЖЕНА

Секула Новаковић

ЗНАЧАЈ И ПРАВНА ПРИРОДА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
И ОСПОСОБЉАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Јасминка Недић - Станишић

ОЦЕЊИВАЊЕ СЛУЖБЕНИКА И КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ

Наташа Завођа

ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВЦА НА ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗАПОСЛЕНОМ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ СРАЗМЕРНИ ГОДИШЊИ ОДМОР И ОБАВЕЗА ПЛАНИРАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОВУ НАМЕНУ

Биљана Бауцал - Рајић

КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА У ПРИВАТНЕ СВРХЕ

Др Весна Стојановић

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ (III део)

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

ОДГОВОР НА РИЗИКЕ - СТАНДАРД 2301 PCAOB

Слободанка Келечевић

ПОДНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Весна Јовичић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

АКТУЕЛНА МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ВЕЗАНА ЗА СПОРНЕ СИТУАЦИЈЕ ИЗ ЗАКОНА О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И MИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА И ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Јелена Маринковић

РОК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ - 31. МАРТ 2019. ГОДИНЕ

Душица Стојановић

МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ПРИМЕНИ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ

ПОРЕСКО РАЧУНОВОДСТВО, КЊИЖЕЊА И ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ФИСКАЛНУ 2018. ГОДИНУ

УТВРЂИВАЊЕ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ У ЛОКАЛНОЈ ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Биљана Мирић - Богдановић

ДОНЕТА СУ НОВА ПОДЗАКОНСКА АКТА У ОБЛАСТИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОБИТИ ПРАВНИХ ЛИЦА

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

УРЕДБА О ИНТЕРНОМ И ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

УРЕДБА О OДРЕЂИВАЊУ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА РАД ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (217. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА МАРТ 2019. ГОДИНЕ