02. Садржај 02/2019

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - Горан Младеновић, председник општине Владичин Хан

I АКТУЕЛНОСТИ

Ирена Ињац

ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ИЗМЕНА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

Алжбета Марко

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНА И ГРАДОВА

Татјана Миливојевић

ПРИМЕНА ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НАКОН ДОНОШЕЊА ЗАКОНА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Миланка Марковић

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА У СВЕТЛУ НОВОГ ЗАКОНА

Биљана Мирић - Богдановић

ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ РАЗВРСТАВАЊА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА ПО ГРУПАМА И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА ПОРЕСКЕ СВРХЕ

Добрила Кнежевић

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ДУГОМ ОД 2019. ДО 2021. ГОДИНЕ (ДЕО ФИСКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ)

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић, Христивоје Костић

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Александар Ранковић

АНАЛИЗА КЊИЖЕЊА НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧНОГ ЛИСТА

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Данијела Бокан

ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Светлана Ражић

НАЈЧЕШЋЕ НЕДОУМИЦЕ У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ОДРЕЂЕНИХ НАБАВКИ И СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА

Борисав Кнежевић

НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У КОНТЕКСТУ ПРАКСЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ - ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић - Гајић

МИНИМАЛНА ЗАРАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Секула Новаковић

ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ПРАВА, ДУЖНОСТИ И СПРЕЧАВАЊА СУКОБА ИНТЕРЕСА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Бауцал - Рајић

ПЛАЋАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Јасминка Недић - Станишић

УСЛОВИ ЗА РАД У ЗВАЊИМА И СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА ПРИПРАВНИКА У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Др Весна Стојановић 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ (II део)

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

ПРОЦЕНA ЗНАЧАЈНОСТИ РИЗИКА - СТАНДАРД 2110 PCAOB И ДЕФИНИЦИЈЕ

Слободанка Келечевић

НОВИНЕ У ЗАКОНУ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Весна Јовичић

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НЕОПХОДНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Душица Стојановић

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ

Јелена Маринковић

УСТАВНИ СУД ЈЕ УТВРДИО НЕУСТАВНОСТ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 5. СТАВ 4. ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ

Јелена Маринковић

УСКЛАЂЕНИ СУ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ ПОРЕЗА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА ЗА 2019. ГОДИНУ

Јелена Маринковић

ИЗМЕЊЕНИ СУ ОБРАСЦИ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ПРИМЕНА НОВОУСВОЈЕНИХ ПОРЕСКИХ ЗАКОНА У ЛОКАЛНОЈ ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

ИЗMEНЕ И ДOПУНЕ ПРAВИЛНИКA O OБРAСЦИMA ПOРEСКИХ ПРИJAВA ЗA УTВРЂИВAЊE ПOРEЗA НA ИMOВИНУ

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ - Пречишћен текст -

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА O УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И РАСПОРЕД СРЕДСТАВА СА ТИХ РАЧУНА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТАНДАРДНОМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ ОКВИРУ И КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СТАНДАРДНОМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ ОКВИРУ И КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (216. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ