02. Садржај 02/2018

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - Предраг Терзић, градоначелник града Краљева

I АКТУЕЛНОСТИ

Алжбета Марко

ДИЛЕМЕ ОКО СТАТУСА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ЗАКОНУ О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ И ПРАВО НА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ ОД СТРАНЕ ПОЈЕДИНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Татјана Миливојевић

ОДГОВОРИ НА НЕКА ОТВОРЕНА ПИТАЊА ОПШТИНА И ГРАДОВА

Нада Ђорђевић

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Добрила Кнежевић

СТРУКТУРНЕ РЕФОРМЕ У ПЕРИОДУ ОД 2018. ДО 2020. ГОДИНЕ 1

Биљана Мирић-Богдановић

МИШЉЕЊА КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Др Весна Стојановић

ДРУШТВЕНИ СТАНДАРД КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић, Христивоје Костић

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Александар Ранковић

САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У ПРОГРАМУ САВЕТНИК

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Данијела Бокан

ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Светлана Ражић

ПЛАНИРАЊЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ НАБАВКИ У СМИСЛУ ОДРЕЂИВАЊА ИСТОВРСНОСТИ НАБАВКИ - ЧАСОПИСИ, СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА, ЕДУКАЦИЈА И СЕМИНАРИ, ФИКСНА И МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА, УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА, КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

Борисав Кнежевић

НЕПРАВИЛНОСТИ У ПОСТУПАЊУ НАРУЧИЛАЦА ПРИЛИКОМ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У КОНТЕКСТУ ПРАКСЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић-Гајић

МИНИМАЛНА ЗАРАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Секула Новаковић

ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Наташа Завођа

ПРИМЕНА ПОСЕБНИХ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И КУЛТУРУ

Биљана Бауцал-Рајић

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

ОДНОС РИЗИКА И ДОКАЗИВАЊА - НАСТАВАК СТАНДАРДА 2201 PCAOB

Слободанка Келечевић

ПРИПРЕМА И ПОДНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Весна Јовичић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

АКТУЕЛНА МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ВЕЗАНА ЗА СПОРНЕ СИТУАЦИЈЕ НАСТАЛЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Јелена Маринковић

УСКЛАЂЕНИ СУ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ ПОРЕЗА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА ЗА 2018. ГОДИНУ

Душица Стојановић

МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ПРИМЕНИ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ

ПОРЕСКО РАЧУНОВОДСТВО, КЊИЖЕЊА И ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ФИСКАЛНУ 2017. ГОДИНУ

ИЗВРШЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ОБРАСЦИМА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

УТВРЂИВАЊЕ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ У ЛОКАЛНОЈ ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Биљана Мирић-Богдановић

АКТУЕЛНОСТИ У ВЕЗИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОБИТИ ПРАВНИХ ЛИЦА

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (204. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ