01. Садржај 01/2018

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - НОВИЦА ЈАНОШЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЧЕВО

I АКТУЕЛНОСТИ

Ирена Ињац

ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ИЗМЕНА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

Алжбета Марко

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, СПОРТА, СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КАО И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНА И ГРАДОВА

Нада Ђорђевић

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Татјана Миливојевић

УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА

Добрила Кнежевић

МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. и 2020. ГОДИНУ

КОМЕНТАР ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић, Христивоје Костић

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Славица Медић

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ КОД ОДРЕЂИВАЊА ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Борисав Кнежевић

НЕПРАВИЛНОСТИ У ПОСТУПАЊУ НАРУЧИЛАЦА ПРИЛИКОМ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У КОНТЕКСТУ ПРАКСЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ - ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић-Гајић

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА И ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

Биљана Бауцал-Рајић

КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА О ОБРАСЦИМА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПО РЕШЕЊУ

Секула Новаковић

УСЛОВИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ И НАЧИН ПОПУЊАВАЊА РАДНИХ МЕСТА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Др Весна Стојановић

ПРОМЕНЕ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ У 2018. ГОДИНИ

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНА - НАСТАВАК СТАНДАРДА 2201 PCAOB

Слободанка Келечевић

ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА

Весна Јовичић

РЕВИЗОРСКИ ОДБОРИ

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

ПРАВО ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА НА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО НАПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА, ОДНОСНО СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА ПРЕМА ЗАКОНУ О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Јелена Маринковић

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Душица Стојановић

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

ПРИНУДНА НАПЛАТА ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ЛОКАЛНОЈ ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Биљана Мирић-Богдановић

НОВИНЕ КОЈЕ ДОНОСИ УСВАЈАЊЕ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА O УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И РАСПОРЕД СРЕДСТАВА СА ТИХ РАЧУНА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТАНДАРДНОМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ ОКВИРУ И КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

ОБЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ИЗДАВАЊЕМ И КЊИЖЕЊЕМ РАЧУНА (ФАКТУРА) У ПАПИРНОМ И ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ БЕЗ УПОТРЕБЕ ПЕЧАТА И ПОТПИСА

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (203. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ

ОБЈАВЉЕНО У ЧАСОПИСУ САВЕТНИК У 2017. ГОДИНИ