01. Садржај 01/2019

Оливера Бојић

ИЗ ДРУГОГ УГЛА - ИВАН СТАНОЈЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

I АКТУЕЛНОСТИ

Алжбета Марко

ПРИЈАВА ПРЕУЗЕТИХ ОБАВЕЗА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА И ВРАЋАЊЕ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У БУЏЕТ

Миланка Марковић

ЗАКОН О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Татјана Миливојевић

ПРИПРЕМА ОДЛУКА О НАКНАДАМА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Нада Ђорђевић

СТАТУС МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРЕМА ЗАКОНУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Биљана Бауцал - Рајић

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Биљана Бауцал - Рајић

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

Добрила Кнежевић

ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈA ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

II РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Славица Медић, Христивоје Костић

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Славица Медић

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Славица Медић

ПОГРЕШНО ПРОКЊИЖЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ - СТОРНИРАЊЕ

Александар Ранковић

УТВРЂИВАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ И НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светлана Ражић

ИСПРАВЉАЊЕ РАЧУНСКИХ ГРЕШАКА У СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА

Борисав Кнежевић

НЕДОСТАЦИ КОЈИ НИСУ ОД УТИЦАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ САДРЖИНЕ ПОНУДА

IV ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

Нада Ђорђевић – Гајић

УСВОЈЕНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОРЕСКИХ ЗАКОНА - ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Секула Новаковић

ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ ИЗБОРА И ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Наташа Завођа

НЕКЕ ОД УСВОЈЕНИХ ИЗМЕНА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА

Весна Стојановић

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ (I део)

V ИНТЕРНА КОНТРОЛА, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА И РЕВИЗИЈА

Мр Љубица Недељковић

УПИТИ ПРИ ПРЕПОЗНАВАЊУ И ПРОЦЕНИ РИЗИКА - СТАНДАРД 2110 PCAOB

Слободанка Келечевић

НЕПРАВИЛНОСТИ У ЕВИДЕНТИРАЊУ ПОСЛОВНИХ ПРОМЕНА

Весна Јовичић

ПИСАЊЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПИС КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

VI ПОРЕЗИ И ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Маријан Блешић

ИЗМЕНЕ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ И ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ

Јелена Маринковић

СТУПИО ЈЕ НА СНАГУ ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ

Јелена Маринковић

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Душица Стојановић

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ КОД ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА

ПРИНУДНА НАПЛАТА ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ЛОКАЛНОЈ ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Биљана Мирић - Богдановић

НОВИНЕ КОЈЕ ДОНОСИ УСВАЈАЊЕ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

VII ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ЗАКОН О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

VIII ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

IX ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ

Др Ђорђе Павловић

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (215. ДЕО)

X СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА ЈАНУАР 2019. ГОДИНУ

 

ОБЈАВЉЕНО У ЧАСОПИСУ САВЕТНИК У 2018. ГОДИНИ